Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9734

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Автоматизація процесу регулювання концентрації іонів водню
Other Titles: Automation of the process of regulating the concentration of hydrogen ions
Authors: Яновицький, О.К.
Байдич, Л.Е.
Форкун, І.В.
Yanovitskyi, A.
Baydich, L.
Forkun, I.
Keywords: гальванічне покриття;чутливий елемент активності іонів;аналого-цифровий перетворюв;блок управління;ежектор;розподільник потоку;магістраль рециркуляції електроліту;ванна електроліту;ванна промиваючого розчину;електромагнітний клапан;galvanic coating;sensitive element of ion activity;analog-to-digital converter;control unit;ejector;flow distributor;electrolyte recirculation line;electrolyte bath;washing solution bath;solenoid valve
Issue Date: 2020
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Яновицький О. К. Автоматизація процесу регулювання концентрації іонів водню / О. К. Яновицький, Л. Е. Байдич, І. В. Форкун // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2020. – № 1. – С. 123-126.
Abstract: Розглядаються питання регулювання величини кислотності електроліту в гальванічних ваннах автоматизованих автооператорних гальванічних лініях. Процедура відбору зразків розчинів електролітів та визначення рН проводиться працівниками хімічної лабораторії з ціллю подальшої корекції кислотного електроліту. В роботі пропонується автоматизація процесу регулювання концентрації іонів водню. Ідея заключається в тому, що за певний період часу автоматично проводиться вимір датчиком кислотності значення рН електроліту і визначається ΔрН. Це значення аналізується за допомогою мікропроцесора і видається команда на блок управління для здійснення корекції електроліту електроліту шляхом добавки відповідного коригуючого розчину. При трьохпозиційному регулюванні кислотності електроліту коли рНвим<рНmin включається блок коригуючого розчину, підвищується рН електроліту, в разі умови коли рНвим≥рНmax включається інший блок коригуючого розчину. Підвищення точності регулювання кислотності забезпечує зниження витрати корегуючих розчинів, підвищення продуктивності автоматизованих автооператорних гальванічних лініях і підвищення якості виробів.
The issues of regulating the acidity of the electrolyte in galvanic baths of automated auto-galvanic lines are considered. The procedure of sampling electrolyte solutions and determining the pH is performed by employees of the chemical laboratory for the purpose of further correction of the acid electrolyte. The paper proposes automation of the process of regulating the concentration of hydrogen ions. The idea is that for a certain period of time the pH value of the electrolyte is automatically measured by the acidity sensor and the ΔpH is determined. This value is analyzed by a microprocessor and a command is issued to the control unit to correct the electrolyte electrolyte by adding an appropriate corrective solution. When adjusting the acidity of the electrolyte in three positions, when the pHmeas<pHmin turns on the block of the correcting solution, the pH of the electrolyte increases, in the case when the pHmeas≥pHmax turns on another block of the correcting solution. Improving the accuracy of acidity control reduces the consumption of corrective solutions, increases the productivity of automated auto-galvanic lines and improves product quality.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9734
UDC: 621.396.963
metadata.dc.type: Стаття
Appears in Collections:ВОТТП - 2020 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ВОТТП11.pdf658,17 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.