Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9671

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Розв’язання рівняння фредгольма для руху незрівноваженого ротора з дискретними масами
Other Titles: Solution of the fredholm equation for motion unbalanced lumped rotor
Authors: Ройзман, В.П.
Горошко, А.В.
Петращук, С.А.
Royzman, V.P.
Goroshko, A.V.
Petraschuk, S.A.
Keywords: гнучкий ротор;вібрації;рівняння Фредгольма;ексцентриситет;прогини;власні форми;flexible rotor;vibrations;Fredholm equation;eccentricity;deflections;natural forms
Issue Date: 2020
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Ройзман В.П. Розв’язання рівняння фредгольма для руху незрівноваженого ротора з дискретними масами / В.П. Ройзман, А.В. Горошко, С.А. Петращук // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2020. – № 4, т. 1. – С. 107-111.
Abstract: Основними методами балансування роторів є балансування за власними формами і балансування за статичними або динамічними коефіцієнтам впливу. У процесі зрівноваження гнучкого ротора за результатами вимірювань прогинів у різних перерізах ротора ідентифікують величину і місця розташування ексцентриситетів (дисбалансів) кожної з мас для подальшої установки компенсувальних вантажів, що їх зрівноважують. Для цього проведено аналіз розв’язків рівняння Фредгольма ІІ роду, що описує рух незрівноваженого ротора. Проаналізовані рівняння, критичні частоти, прогини і форми коливань одномасового і двомасового ротора без урахування гіроскопічних моментів. Обґрунтована можливість усунення дисбалансу, по кожній з форм згину ротора, виявляючи його в прогинах на відповідних критичних частотах обертання.
The main methods of balancing rotors are balancing according to their own forms and balancing according to static or dynamic coefficients of influence. In the process of balancing a flexible rotor, according to the results of measurements of deflections in various sections of the rotor, the magnitude and location of eccentricities (imbalances) of each of the masses are identified for further installation of compensating balancing weights. For this, the analysis of solutions of the Fredholm equation of the second kind, describing the motion of an unbalanced rotor, is carried out. The equations, critical frequencies, deflections and vibration modes of a single-mass and dual-mass rotor are analyzed without taking into account gyroscopic moments. The possibility of eliminating the imbalance for each of the rotor bending forms is substantiated by measuring it in deflections at the corresponding critical rotation frequencies.
URI: http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9671
UDC: 621.002
Content type: Стаття
Книга
Appears in Collections:Вісник ХНУ. Технічні науки - 2020 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
107-111.pdf695,58 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.