Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9326

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Контактна взаємодія попередньо напружених кільцевого штампу і півпростору
Other Titles: Contact interaction of prestressed annular punch and semispace
Authors: Ярецька, Наталія Олександрівна
Бабич, Степан Юрійович
Yaretskaya, N.A.
Babich, S.Yu.
Keywords: лінеаризована теорія пружності;початкові (залишкові) напруження;контактна задача;кільцевий штамп;півпростір;the linearized elasticity theory;initial (residual) stresses;contact problem;annular punch;semi-space
Issue Date: Nov-2020
Publisher: Видавничий дім "Академперіодика" НАН України, Київ
Citation: Ярецька Н. О. Контактна взаємодія попередньо напружених кільцевого штампу і півпростору. / Н. О. Ярецька, С. Ю. Бабич // Доповіді НАН України. – 2020. – № 11. – С. 24–30. https://doi.org/10.15407/dopovidi2020.11.024
Abstract: Стаття присвячена дослідженню контактної взаємодії попередньо напруженого циліндричного кільцевого штампа на півпростір з початковими (залишковими) напруженнями без врахування сил тертя. Задачу розв’язано у випадку нерівних коренів визначального рівняння. Дослідження представлено в загальному вигляді для теорії великих початкових (кінцевих) деформацій і двох варіантів теорії малих початкових деформацій у рамках лінеаризованої теорії пружності при довільній структурі пружного потенціалу. Припускається, що початкові стани пружного кільцевого штампа та пружного півпростору однорідні та рівні. Дослідження проводиться в координатах початкового деформованого стану, які пов'язані з лагранжевими координатами (природного стану). Крім того, вплив кільцевого штампа викликає невеликі збурення відповідних величин основного напружено-деформованого стану. Також передбачається, що пружний кільцевий штамп та пружний півпростір виготовлені з різних ізотропних, трансверсально-ізотропних або композиційних матеріалів.
The article is devoted to the research of task of contact interaction of the pressure of the prestressed cylindrical annular punch on semispace with initial (residual) stresses without friction. It is solved for the case of unequal roots of the characteristic equation. In general, the research was carried out for the theory of great initial (ultimate) and two variants of the theory of small initial deformations within the framework of linearized theory of elasticity with the elastic potential having arbitrary structure. There is assumed that the initial states of the elastic annular stamp and the elastic half-space remain homogeneous and equal. The study is carried out in the coordinates of the initial deformed state, which are interrelated with Lagrange coordinates (natural state). In addition, the influence of the annular stamp causes small perturbations of the basic elastic deformed state. Also, it is assumed that the elastic annular stamp and the elastic half-space are made of different isotropic, transversal-isotropic or composite materials.
URI: http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9326
ISSN: 1025-6415
UDC: 539.3
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра вищої математики і комп’ютерних застосувань

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Доп НАНУ Ярецька Бабич випр 2.pdf861,44 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.