Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9278

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Теоретичні аспекти створення та художньої подачі fashion-іллюстрації
Other Titles: Теоретические аспекты создания и художественной подачи fashion-иллюстрации
Theoretical aspects of the creation and artistic presentation of fashion illustrations
Authors: Селезньова, Анна Володимирівна
Selezneva, Anna
Keywords: fashion-ілюстрація;«електронний колаж»;«електронний гіперреалізм»;індустрія;«електронна ілюстрація»;техніка;«цифровий живопис»;вироби текстильної та легкої промисловості;fashion;«digital painting»;technique;fashion-illustration
Issue Date: 2017
Publisher: Національна академія керівних кадрів культури і мистецтва
Citation: Селезньова А. В. Теоретичні аспекти створення та художньої подачі fashion-ілюстрації / А. В. Селезньова // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : зб. наук. пр. / Держ. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум, 2017. – Вип. 39. – С. 141-150.
Abstract: Мета роботи. Дослідження пов’язані з визначенням основних теоретичних аспектів створення і художньої подачі fashion-ілюстрації на основі аналізу основних технік і прийомів, які використовують дизайнери-ілюстратори. Методологія дослідження полягає в застосуванні методів порівняльного та системного аналізу, класифікації, типологізації. Великий історичний період розглянуто за допомогою системно-історичного і мистецтвознавчого методів дослідження, що засновані на фактографії. Наукова новизна роботи полягає в узагальненні та систематизації теоретичних положень про поняття fashion-ілюстрації, їх технік виконання і специфіки художньої подачі. Висновки. Створення fashion-ілюстрацій є одним з провідних напрямків в fashion індустрії з рекламування виробів текстильної та легкої промисловості. Матеріали, техніки і технології є важливою частиною сучасної fashion-ілюстрації, що передбачає їх дослідження і систематизацію. Виділено чотири види технік по їх створенню: традиційні, нетрадиційні; комп'ютерні; змішані і два способи створення ілюстрацій з використанням фотографій: перший – «технічний» фотомонтаж, який передбачає об'єднання розрізнених фотографій в колаж з окремою промальовкою будь-яких деталей на планшеті; другий – створення мальованої ілюстрації з використанням фотографії в якості шаблону. На основі аналізу fashion-ілюстрації, створених за допомогою комп'ютерних програм, виділено три види «цифрового живопису»: «електронна ілюстрація»; «електронний гіперреалізм»; «електронний колаж».
Цель работы. Исследования связаны с определением основных теоретических аспектов создания и художественной подачи fashion-иллюстрации на основе анализа основных техник и приемов, которые используют дизайнеры-иллюстраторы. Методология исследования заключается в применении методов сравнительного и системного анализа, классификации, типологизации. Исторический период развития fashion-иллюстрации рассмотрено с помощью системно-исторического и искусствоведческого методов исследования, основанные на фактографии. Научная новизна работы заключается в обобщении и систематизации теоретических положений о понятии fashion-иллюстрации, её техник исполнения и специфики художественной подачи. Выводы. Создание fashion-иллюстраций является одним из ведущих направлений в fashion индустрии по рекламированию изделий текстильной и легкой промышленности. Материалы, техники и технологии является важной частью современной fashion-иллюстрации, что предусматривает их исследования и систематизацию. Выделено четыре вида техник по их созданию: традиционные, нетрадиционные; компьютерные; смешанные и два способа создания иллюстраций с использованием фотографий: первый – «технический» фотомонтаж, предусматривающий объединение разрезанных фотографий в коллаж с отдельной прорисовкой каких-либо деталей на планшете; второй – создание рисованной иллюстрации с использованием фотографии в качестве шаблона. На основе анализа fashion-иллюстрации, созданных при помощи компьютерных программ, выделено три вида «цифровой живописи»: «электронная иллюстрация»; «электронный гиперреализм»; «электронный коллаж». Ключевые слова: fashion-иллюстрация, индустрия, изделия текстильной и легкой промышленности, техника, «цифровая живопись», «электронная иллюстрация», «электронный гиперреализм», «электронный коллаж».
The purpose of the work. Research are related to the definition the main theoretical aspects of the creation and the artistic presentation of fashion-illustration on the basis of analysis the main techniques and reception used by designers illustrators. The methodology of the research is to apply methods of comparative and system analysis, classification, typology. The great historical period is considered with system-historical and art-study methods of research, which are based on factography. Scientific novelty of the work consists in the generalization and systematization of theoretical provisions on the concept of fashion-illustration, its performance techniques and the specifics of artistic presentation. Conclusions. Creating fashion-illustrations is one of the leading directions in the fashion industry for the promotion of textile and light industry products. Materials, technique and technology are an important part of modern fashion illustration, which involves their research and systematization. There are four types of techniques for their creation: traditional, non-traditional; computer; mixed and two ways of creating illustrations using photos: the first - "technical" photomontage, which involves the unification of the scattered photographs into a collage with a separate drawing of any details on the tablet; the second is to create a pictorial illustration using the photo as a template. On the basis of analysis of fashion-illustrations, created using computer programs, three types of «digital painting» are distinguished: «electronic illustration»; «electronic hyperrealism»; «electronic collage». Key words: fashion-illustration, industry
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9278
UDC: 7:7.012.185
metadata.dc.type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Selez_2017_Актуальні проблеми.pdf334,79 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.