Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9255

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Вплив початкових напружень на контактну взаємодію попередньо напружених цільцевого штампа та півпростору
Other Titles: Influence of initial stresses on contact interaction of pre-stressed annular stamp and half space
Authors: Ярецька, Наталія Олександрівна
Рамський, А.О.
Yaretska, N.O.
Ramsky, A.O.
Keywords: лінеаризована теорія пружності;початкові (залишкові напруження);контактна задача;кільцевий штамп;півпростір;the linearized elasticity theory;initial (residual) stresses;contact problem;annular punch;half-space
Issue Date: Sep-2020
Publisher: Херсонський національний технічний університет
Citation: Ярецька Н. О. Вплив початкових напружень на контактну взаємодію попередньо напружених цільцевого штампа та півпростору / Н. О. Ярецька, А. О. Рамський // Прикладні питання математичного моделювання. - 2020. - т. 3, № 2.1. – Херсон : ХНТУ. – С. 300–309.
Abstract: Стаття присвячена дослідженню впливу початкових напружень на контактну взаємодію попередньо напруженого кільцевого штампа та півпростору з початковими (залишковими) напруженнями без урахування сил тертя. Дослідження представлено в загальній формі для теорії великих початкових (кінцевих) деформацій та двох варіантів теорії малих початкових деформацій в рамках лінеаризованої теорії пружності для довільної структури пружного потенціалу. Робиться припущення, що початкові стани пружного кільцевого штампа та пружного півпростору залишаються однорідними та рівними. Дослідження проводиться за допомогою координат у початковому деформованому стані, які пов'язані з лагранжевими координатами (що відповідають природному стану). Крім того, вплив пружного кільцевого штампа викликає невеликі збурення основного пружного деформованого стану. Також передбачається, що пружний кільцевий штамп та пружний півпростір виготовлені з різних ізотропних, трансверсально-ізотропних або композиційних матеріалів. Числовий аналіз представлений у вигляді графіків для пружного потенціалу найпростішої структури для ізотропного стисливого тіла та відповідає квадратичному наближенню при використанні алгебраїчних інваріантів тензора деформацій Гріна. Алгоритм розв’язку цієї задачі реалізується у вигляді комп’ютерної програми у пакеті Maple 15. Досліджено вплив початкового напруження на контактну взаємодію між пружним кільцевим штампом та пружним півпростором у випадку пружного потенціалу конкретної структури. Актуальність проведених досліджень полягає в тому, що врахування впливу початкових (залишкових) напружень у тілах на закон розподілу контактних характеристик пружних тіл у точках їх взаємодії може дозволяти ефективніше враховувати, зносостійкість матеріалів, правильно оцінюючи їх запаси міцності. Також це може в достатній мірі знизити витрату матеріалів, зберігаючи їх необхідні функціональні характеристики. Отже, вплив початкових (залишкових) напружень є суттєвим і його слід враховувати при розрахунку міцності в конструкціях і деталях машин.
The article is devoted to the study of the contact interaction of a pre-stressed annular stamp and a half-space with initial stresses without taking friction forces into account. The study is presented in a general form for the theory of large initial (finite) deformations and two versions of the theory of small initial deformations in the framework of the linearized theory of elasticity for an arbitrary structure of the elastic potential. There is assumed that the initial states of the elastic annular stamp and the elastic half-space remain homogeneous and equal. The study is carried out in the coordinates of the initial deformed state, which are interrelated with Lagrange coordinates (natural state). In addition, the influence of the annular stamp causes small perturbations of the basic elastic deformed state. Also, it is assumed that the elastic annular stamp and the elastic half-space are made of different isotropic, transversal-isotropic or composite materials. Numerical analysis is presented in the form of graphs for the elastic potential of the simplest structure for an isotropic compressible body and corresponds to the quadratic approximation using algebraic invariants of the Green's strain tensor. The algorithm for solving this problem is implemented in the form of a computer program in the Maple 15 package The influence of the initial stress on the contact interaction between the elastic annular stamp and the elastic half-space of the potentials of a particular structure is investigated. The value of the studies carried out is that taking into account the influence of the initial (residual) stresses in the bodies on the law of distribution of the contact characteristics of elastic bodies at the points of their interaction can allow us to take into account, more effectively, the wear resistance of materials by properly estimating their strength reserves. Also, it can sufficiently reduce their material consumption, while retaining the necessary functional characteristics of materials. Consequently, the observed effect of the initial (residual) stresses is significant and must be taken into account when calculating the strength in structural details.
Description: DOI: 10.32782/KNTU2618-0340/2020.3.2-1.28
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9255
ISSN: 2618-0332
UDC: 539.3
metadata.dc.type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра вищої математики і комп’ютерних застосувань

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
СТ_Ярецька НО_Рамський АО випр.pdf1,13 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.