Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9084

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Project technologies in the process of students’ foreign communication competence formation
Other Titles: Проектні технології у процесі формування іншомовної комунікативної компетентності студентів
Authors: Магдюк, Ольга Вікторівна
Mahdiuk, O.V.
Keywords: project method;educational standards;foreign communicative competence;educational project;portfolio;students’ activity;presentation;educational technologies;project technology essence;метод проектів;стандарти освіти;іншомовна комунікативна компетенція;навчальний проект;порт-фоліо проекту;діяльність студентів;презентація;технології навчання;сутність проектної технології
Issue Date: 2019
Publisher: Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова
Citation: Mahdiuk, O. V. Project technologies in the process of students’ foreign communication competence formation / O. V. Mahdiuk // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. пр. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. – Вип. 72, т. 2. – С. 5–9.
Abstract: The article considers the project method as a means of activating students’ educational and cognitive activity. The views of scientists regarding the place of the project method in the educational process of modern higher establishments have been analyzed. The definition of the essence of the project method heas been revealed Its types and stages of implementation have been characterized. An example of the use of the project method in the process of English grammar teaching to students of higher establishments is given. The project method is an educational technology aimed at acquiring students’ knowledge in close connection with real life practice, the formation of specific skills in them through the systematic organization of problem-oriented educational search. The purpose of this method is to give the student the opportunity to do independent work based on language and skills acquired during a certain period of study of the topic. Project work is ideal for multi-level teams, as each task can be completed by students with different levels of preparation. In the course of the project activity students really communicate with each other and with the outside world in English. The practical purpose of carrying out a particular project work may be based on the improvement of different skills. Some works require more oral language practice, others more focused on developing writing skills, while others require the use of certain artistic abilities. Some tasks are more suitable for individual work, others – for working in pairs or small groups. It is very important to help students choose the task and how to accomplish it so that they feel as comfortable as possible. The benefits of the project method have been well appreciated in the teaching of subjects such as geography, history, chemistry and physics, over the years. Language training programs have only begun to systematically use this approach recently, but the results are noticeable today, as the project method is motivating, personally oriented, and of universal value.
Розглядається метод проектів як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів. Аналізуються погляди науковців щодо місця методу проектів в освітньому процесі сучасного ЗВО. Розкривається визначення сутності методу проектів, характеризуються його види та етапи реалізації. Наводиться приклад викорситання методу проектів у процесі викладання граматики англійської мови для студентів ЗВО. Метод проектів – освітня технологія, спрямована на здобуття студентвами знань у тісному зв’язку з реальною життєвою практикою, формування в них специфічних умінь і навичок завдяки системній організації проблемно-орієнтованого навчального пошуку. Мета цього методу – дати студенту можливість виконати незалежну роботу, побудовану на знанні мови та уміннях і навичках, здобутих упродовж певного періоду вивчення теми. Проектні роботи ідеальні для різнорівневих груп, оскільки кожне завдання може бути виконане студентами, що мають різний рівень підготовки. У процесі проектної діяльності студенти реально спілкуються між собою і з навколишнім світом англійською мовою. Практична мета виконання певної проектної роботи може базуватись на удосконаленні різних умінь та навичок. Деякі роботи вимагають більше практики усного мовлення, інші більше спрямовані на розвиток навичок письма, ще інші вимагають застосування певних артистичних здібностей. Якісь завдання більше підходять для індивідуальної роботи, інші – для роботи в парах або малих групах. Дуже важливо допомогти студентам обрати завдання та такі методи його виконання, щоб вони почувалися максимально комфортно. Переваги методу проектів були належно оцінені у викладанні таких предметів, як географія, історія, основи хімії та фізики, упродовж багатьох років. Мовні навчальні програми почали систематично використовувати цей підхід тільки недавно, проте результати помітні уже сьогодні, тому що метод проектів мотивує, особистісно зорієнтований, має загальноосвітню цінність.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9084
UDC: 372.881.111.1
metadata.dc.type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mahdiuk.pdf391,08 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.