Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9075

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Useful online resources and educational tools for teaching english for tourism
Other Titles: Корисні онлайн-ресурси та навчальні інструменти для викладання англійської мови для туризму
Authors: Petliovana, L.L.
Петльована, Лілія Леонідівна
Keywords: tourism;English for Tourism;hospitality;online resources;English for Specific Purposes;educational tools;digital genres;туризм;англійська мова за професійним спрямуванням;англійська для туризму;інтернет-ресурси;навчальні інструменти;цифрові жанри
Issue Date: 19-Feb-2019
Publisher: Класичний приватний університет
Citation: Petliovana L. L. Useful online resources and educational tools for teaching english for tourism / L. L. Petliovana // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2019. – Вип. 62, т. 2. – С. 147-152.
Abstract: Tourism is a branch of economy with the vigorous growth whose influence penetrates society, politics, culture and the most importantly the economy. Approximately 100 million employees are estimated to work in the modern leisure and entertainment industry. Foreign languages competence is one of the key skills in this industry. The rapid advancement of technology has both influenced language learning and customers experience in tourism industry. Being a professional in tourism industry nowadays means a complex set of competencies and skills, interdisciplinary in nature. This paper aims to discuss the influence of technology on these two aspects in courses for English for Tourism. Needs analyses conducted in this sector have proven and highlighted the importance of domain content digital genres in English for Specific Purposes. Hence, the focus of this paper will be placed on useful online resources and educational tools that can be used in English Language Teaching in the field of Tourism. After graduation the students are expecting to navigate and work in digital environment where their customers find most of the information before contacting them. This implies the necessity of creating digital teaching environment and assessment an essential component of ET course. Online resources in English that will be discusses are: Booking.com, Travel Agencies’ Websites and National Geographic Short Videos while online educational tools are: Social Networks (Facebook), Padlet and Duolingo. The engagement of these online resources and tools should enable Tourism English attendees during their course to learn to navigate and perform in digital environment and to use these resources and tools at their future job posts. They can guide and teach students to fulfil the functions that emerged in needs analysis: giving information, providing services and offering help. Furthermore, it can help students to master all four language skills and to overcome the problems they mentioned to encounter within them: understanding foreign English accents, using inappropriate words and expressions, having inadequate vocabulary in reading and lacking grammar knowledge. Working with authentic online material students can simulate target professional situations. The placement of students in their natural habitat spurs creativity and motivation, boosts their confidence and creates pleasurable working atmosphere.
Туризм є галуззю економіки з енергійним зростанням, вплив якого проникає в суспільство, політику, культуру, а головне – в економіку. За оцінками, близько 100 мільйонів осіб працюють у сучасній індустрії дозвілля та розваг. Компетенція іноземних мов є однією з ключових навичок у цій галузі. Швидке просування технологій та досвід клієнтів у туристичній галузі вплинуло на вивчення мови. Будучи професіоналом у туристичній індустрії, фахівець володіє комплексним набором компетенцій та навичок, які є міждисциплінарними за характером. Метою статті є обговорення впливу технології на ці два аспекти в курсах з англійської мови для туризму. Аналіз потреб, проведений у цьому секторі, підтвердив і наголосив на важливості цифрових жанрів доменного вмісту у вивченні англійської мови за професійним спрямуванням. Отже, у цій статті основна увага приділятиметься корисним онлайн-ресурсам та навчальним засобам, які можна використовувати в навчанні англійської мови в галузі туризму. Після закінчення навчання студенти розраховують орієнтуватися і працювати в цифровому середовищі, де їхні клієнти знаходять більшу частину інформації, перш ніж зв’язатися з ними. Це передбачає необхідність створення цифрового навчального середовища та оцінювання як важливого компонента курсу. Інтернет-ресурси англійською мовою, які обговорюватимуться, такі: Booking.com, веб-сайти туристичних агентств і короткометражні відеоролики National Geographic, а також навчальні онлайн- інструменти Social Networks (Facebook), Padlet and Duolingo. Залучення цих онлайн-ресурсів і інструментів має дати змогу студентам туристичної галузі під час їхнього курсу з англійської мови навчитися орієнтуватися в цифровому середовищі, а також використовувати ці ресурси та інструменти на своїх майбутніх посадах. Вони можуть направляти і навчати студентів виконувати функції, які виникли під час аналізу потреб: надання інформації, послуг і пропонування допомоги. Крім того, вони можуть допомогти студентам освоїти всі чотири мовні навички та подолати проблеми, з якими вони зіткнулися: розуміння іноземних англійських акцентів, використання невідповідних слів і виразів, брак словникового запасу у читанні і незнання граматики. Працюючи з автентичними онлайн-матеріалами, студенти можуть імітувати цільові професійні ситуації. Розміщення студентів у їхньому природному середовищі сприяє творчості та мотивації, підвищує їхню впевненість та створює приємну робочу атмосферу.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9075
ISSN: 1992-5786
UDC: 002.8(001.378):37
metadata.dc.type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
31.pdf231,08 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.