Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8834

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Continuing training of language teachers in the UK
Authors: Rоskvаs, Іhоr
Keywords: teacher;language teacher;the UK;teacher training;continuing teacher training;вчитель;вчитель іноземних мов;Велика Британія;підготовка вчителів;неперервне навчання вчителів
Issue Date: 2019
Citation: Roskvas, I. Continuing training of language teachers in the UK [Текст] / I. Roskvas // Порівняльна професійна педагогіка. – 2019. – № 9 (4). – C. 43-50.
Abstract: This paper emphasizes the fact that the current socio-cultural conditions in Ukraine put fundamentally new requirements on professional training of future language teachers. Furthermore, the reforms in Ukrainian higher education, including its focus on the implementation of the principles of the Bologna Declaration, expect that continuing teacher training of future language teachers should result in professionally mobile, proactive and independent future language teachers. Therefore, this paper aims to analyze the continuing teacher training of future language teachers in the UK and suggest ways to improve continuing teacher training of language teachers in Ukraine. The paper indicates that thе UK іs аt а turnіng pоіnt today. The country is on its way of lеаving thе ЕU, whісh wіll significantly сhаngе nоt оnly іts relations wіth EU соuntrіеs but аlsо wіth other countries all over thе wоrld. Thereby, thе UK nееds thе skіlls аnd саpаbіlіtіеs, which will facilitate the undеrstаndіng оf оthеr сulturеs аnd lаnguаgеs, to соntіnuе tо bе іmpоrtаnt fоr suссеssful іntеrnаtіоnаl rеlаtіоnshіps аt аll lеvеls. Thе fоur nаtіоns оf thе UK hаvе аpprоасhеd pоlісy оn lаnguаgе еduсаtіоn іn dіffеrеnt wаys, whісh rеflесt thеіr dіffеrеnt lіnguіstіс сіrсumstаnсеs, аnd thеy wіll соntіnuе tо dо sо. The paper states that the model of the UK language teacher includes not only professional qualities but also his or her professional and personal development in the context of professional training and retraining. The paper concludes that the use of the UK's positive experience in providing continuing teacher training to language teachers and ensuring their professional development discovers some new opportunities for Ukraine. Further research should focus on the peculiarities of the programmes for the professional development of language teachers. It can help to enhance the quality of advanced training of language teachers in Ukraine.
У статті наголошено на тому, що сучасні соціокультурні умови в Україні висувають принципово нові вимоги до професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов. Крім того, реформи в українській вищій освіті, включно її спрямованість на реалізацію принципів Болонської декларації, передбачають, що неперервне навчання майбутніх учителів іноземних мов повинно мати на меті підготувати професійно мобільних, ініціативних та незалежних фахівців. Таким чином, метою цієї наукової статті є вивчення особливостей безперервного навчання майбутніх учителів іноземних мов у Великій Британії для того, щоб запропонувати шляхи вдосконалення такої підготовки в Україні. У статті зазначено, що наразі Велика Британія перебуває на шляху від’єднання від Європейського Союзу, який суттєво змінить не лише відносини цієї країни з країнами ЄС, але також з іншими країнами світу. Отже, Велика Британія потребує фахівців, які володіють навичками ведення міжкультурного діалогу і здатні полегшити розуміння інших культур, мов та націй для того, щоб підтримувати власну авторитетну позицію на світовій арені. Проаналізовано, що професійна модель вчителя іноземних мов у Великій Британії включає у себе не лише професійні якості, а також професійний та особистісний розвиток вчителів у контексті їхньої професійної підготовки та перепідготовки. У статті зроблено висновок про те, що використання позитивних аспектів досвіду Великої Британії щодо провадження неперервної підготовки вчителів іноземних мов та забезпечення їхнього професійного розвитку відкриває для України нові можливості. Подальші наукові розвідки повинні стосуватися вивчення особливостей програм для підвищення кваліфікації вчителів іноземних мов, оскільки таким чином можливо підвищити якість підвищення кваліфікації вчителів іноземних мов в Україні.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8834
metadata.dc.type: Стаття
Appears in Collections:ППП - 2019 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ppp_2019_9(4)__7.pdf465,23 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.