Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8723

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Сильна, слабка та електромагнітна складові маси електрона, протона та нейтрона, розраховані за умови вирівнювання відповідних електрозарядових та магнітнозарядових радіусів цих псевдоелементарних частинок
Other Titles: Strong, weak, and electromagnetic components of electron, proton and neutron masses, calculated under the conditions of the equalization of the corresponding electric charge radii and the magnetic charge radii of these pseudoelementary particles
Authors: Заспа, Ю.П.
Zaspa, Yu.P.
Keywords: маса;електрон;протон;нейтрон;зарядовий радіус;магнітний заряд;mass;electron;proton;neutron;charge radius;electric charge;magnetic charge
Issue Date: 2019
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Заспа, Ю.П. Сильна, слабка та електромагнітна складові маси електрона, протона та нейтрона, розраховані за умови вирівнювання відповідних електрозарядових та магнітнозарядових радіусів цих псевдоелементарних частинок [Текст] / Ю. П. Заспа // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2019. – №5. – С. 288-290.
Abstract: Визначено, що відношення сильної, слабкої та електромагнітної складових маси електрона становить 128:8:1. Для протона та нейтрона аналогічні відношення складають 512:32:1 та 512:32:2 відповідно. Вирахувані зарядові радіуси електрона, протона та нейтрона, що становлять відповідно 386,057824 фм; 0,836410555 фм; 0,836791803 фм. Таким чином, відношення зарядових радіусів нейтрона та протона становить 1,000455815 (з точністю до одиниці останнього десяткового розряду в цих записах). Показано, що відношення зарядового та комптонівського радіусів електрона становить 137α , де α – постійна тонкої структури. Розрахунки зроблені на основі запропонованого раніше гідродинамічно-хвильового калібрування потенціалів в рівняннях Максвелла для електромагнітного поля та в їх аналогах для сильного і слабкого полів. При цьому використана умова вирівнювання відповідних електрозарядових та магнітнозарядових радіусів для кожного сорту псевдоелементарних частинок. Отримані результати добре узгоджуються з останніми експериментальними даними щодо зарядового радіусу протона, однак цілком заперечують поширену на сьогодні стандартну модель фундаментальних взаємодій (SM).
It is determined that the ratio of strong, weak and electromagnetic components of the mass of an electron is 128: 8: 1. For protons and neutrons, the similar ratios are 512: 32: 1 and 512: 32: 2, respectively. The charge radii of electron, proton and neutron, corresponding to 386.057824 fm; 0.836410555 fm; 0.836791803 fm, were calculated. Thus, the ratio of the charge radius of a neutron to charge radius a proton is 1,000455815 (up to a unit of the last decimal place in these records). It is shown that the ratio of charge and Compton radii of an electron is 137α where α is a constant of fine structure. The calculations were made on the basis of the previously proposed hydrodynamic-wave potential calibration in the Maxwell equations for the electromagnetic field and in their analogues for the strong and weak fields. The equalization condition of the corresponding electric charge and magnetic charge radii for each grade of pseudo-elementary particles was used. The results obtained are in good agreement with the recent experimental data on the proton charge radius, but they completely disprove the standard model of fundamental interactions (SM), which is nowadays common.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8723
UDC: 539.124:539.125
Content type: Стаття
Appears in Collections:Вісник ХНУ. Технічні науки - 2019 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
28.pdf697,92 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.