Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8433

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Дослідження та аналіз методів обробки персональних даних
Other Titles: Research and analysis of methods of processing personal data
Authors: Красильников, C.Р.
Мірошніченко, О.В.
Ковальчук, Я.В.
Купратий, В.О.
Miroshnichenko, О.V.
Krasilnikov, S.R.
Kovalchuk, I.V.
Kupratyi, V.O.
Keywords: знеособлення даних;персональні дані;бази даних;засоби захисту;інформаційні системи;конфіденційність;depersonalization of data;personal data;databases;means of protection;information systems;confidentiality
Issue Date: 2018
Publisher: Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Citation: Дослідження та аналіз методів обробки персональних даних / О. В. Мірошніченко, С. Р. Красильников, Я. В. Ковальчук, В. О. Купратий // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ, 2018. – No 61. – С. 115-123.
Abstract: В статті запропонований підхід до представлення персональних даних у вигляді неорієнтованого графа, використання графової моделі дозволить застосовувати методи оптимізації на графах для отримання оптимальних параметрів моделі.Дослідження та аналізметодів організації обробки і захисту персональних даних показав, що пропоновані методи і створювані на їх основі системи захисту вимагають значних ресурсів для їх реалізації, мають сильну залежність від типу даних і високу надмірність при практичному застосуванні для роботи з масивами даних невеликої розмірності. Тому в ряді випадків доцільно застосовувати методи, що знімають вимоги до конфіденційності персональних даних, що значно скорочує витрати на захист. Одним з ефективних і перспективних підходів дозахисту персональних даних в інформаційних системах є знеособлення персональних даних.У зв'язку з цим доцільно провести дослідження в наступних напрямках: аналіз основних визначень і підходів до організації обробки персональних даних, створення математичної моделі персональних даних; розробка досить універсальних і мало витратних методів і засобів перетворення персональних даних, що забезпечують зниження вимог до захисту. Серед таких методів можна виділити знеособлення персональних даних; розробка методики застосування знеособлення при організації захисту персональних даних; розробка методів оцінки якості захисту персональних даних при знеособленні; розробка інформаційної системи для реєстрації операторів персональних даних та контролю за їх діяльністю.Для зберігання знеособлених даних можна використовувати бази даних, файлові та інформаційні системи, які не мають спеціальних засобів захисту, які відповідають вимогам, визначених у відповідних документах. У зв'язку з цим, процедури знеособлення можна розглядати як перспективні методи захисту і обробки персональних даних, якімають досить широкі можливості для застосування на практиці.Ключові слова:знеособлення даних, персональні дані, бази даних, засоби захисту, інформаційні системи, конфіденційність.
The article suggests an approach to the representation of personal data in the form of an undirected graph, the use of a graph model will make it possible to apply optimization methods on graphs to obtain optimal model parameters. Research and analysis of methods for organizing the processing and protection of personal data showed that the proposed methods and the protection systems created on their basis require significant resources for their implementation, have a strong dependence on the type of data and high redundancy in practical use when working with small data sets. Therefore, in a number of cases it is advisable to apply methods that remove the requirements for the confidentiality of personal data, which significantly reduces the cost of protection. One of the most effective and promising approaches to the protection of personal data in information systems is the depersonalization of personal data. In this regard, it is expedient to carry out researches in the following areas: analysis of the main definitions and approaches to the organization of personal data processing, the creation of a mathematical model of personal data; the development of sufficiently universal and low-cost methods and means of converting personal data that reduce the requirements for protection. Among such methods, one can distinguish the depersonalization of personal data; the development of methods for the use of depersonalization in the organization of protection of personal data; the development of methods for assessing the quality of personal data protection in the case of depersonalization; Development of an information system for the registration of personal data operators and control over their activities. To store depersonalized data, you can use databases, file and information systems that do not have special security features that meet the requirements specified in the relevant documentsIn this regard, the procedures of depersonalization can be considered as promising methods of protecting and processing personal data, and have ample opportunities for practical application.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8433
UDC: 621.43
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
249_746769821-115-123.pdf787,78 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.