Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8042

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Polish experience of foreign language teachers’ training.
Authors: Рогульська, Оксана Олександрівна
Тарасова, Ольга Володимирівна
Rogulska, Oxana
Tarasova, Olga
Keywords: підготовка майбутніх учителів іноземної мови;Європейський Союз;заклади вищої освіти;Польща;future foreign language teachers’ training;institutions of higher education;the European Union;Poland
Issue Date: 2019
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Rogulska O. O. Polish experience of foreign language teachers’ training / O. O. Rogulska, O. V. Tarasova // Порівняльна професійна педагогіка : наук. журн. – Київ ; Хмельницький : ХНУ, 2019. – Вип. 9 (2). – С. 19–25.
Abstract: Вивчення досвіду професійної підготовки викладачів іноземних мов у розвинених зарубіжних країнах відкриває нові можливості для вдосконалення системи педагогічної освіти в умовах її адаптації до вимог європейського освітнього простору. Значний науковий інтерес викликають прогресивні досягнення країн, які демонструють високий рівень професійної підготовки вчителів іноземної мови відповідно до міжнародних стандартів; мають багаті історичні традиції освіти, що сприяє їхній провідній ролі в науці та освіті на регіональному та глобальному рівнях; отримали значний досвід у професійній підготовці вчителів іноземної мови у нових соціально-культурних умовах. Підкреслюється, що, відповідно до мовної політики Європейського Союзу, вивчення іноземної мови займає провідне місце у процесах інтеграції. Також підкреслюється, що в сучасних міжнародних документах щодо модернізації професійної підготовки вчителів іноземної мови зазначається, що сучасні освітні трансформації повинні сприяти впровадженню європейського виміру в підготовці вчителів іноземних мов. Створення нових цінностей, пов'язаних з пошуком мультикультурної, багатоетнічної та багатомовної Європи, значною мірою залежить від здатності вчителя розвивати європейську свідомість й індивідуальне відчуття моральної відповідальності в плюралістичному суспільстві. У країнах Європейського Союзу підготовка вчителів іноземної мови здійснюється, переважно, закладами вищої освіти, які готують вчителів 30 іноземних мов, хоча цей показник варіюється від країни до країни. У статті представлені результати колективних наукових досліджень, зокрема, особливості професійної підготовки вчителів іноземної мови в Польщі та рекомендації щодо творчого використання конструктивних ідей прогресивного досвіду в процесі оновлення системи педагогічної освіти.
Studying the experience of foreign language teachers’professional training in developed foreign countries opens up new opportunities for improving the system of pedagogical education in conditions of its adaptation to the requirements of the European educational space. Of a significant scientific interest are the progressive achievements of countries that demonstrate a high level of foreign language teachers’ professional training in accordance with international standards; have rich historical traditions of education that contributes to their leading role in science and education at the regional and global levels; have gained considerable experience in the field of foreign language teachers’ professional training in the new socio-cultural conditions. It is emphasized that the language policy of the European Union demonstrates the crucial importance of language learning in the integration processes. It is also underlined that in modern international documents on the modernization of the foreign language teachers’professional training it is stated that modern educational transformations should facilitate the implementation of a European dimension in the foreign languages teachers’ training.The establishment of new values related to the search for a multicultural, multi-ethnic and multi-linguistic Europe depends to a great extent on the ability of the teacher to develop a European consciousness and an individual sense of moral responsibility in a pluralistic society.The paper presents the results of collective scientific research, in particular, the peculiarities of the foreign language teachers’ professional training in Poland are presented and the recommendations on the creative use of constructive ideas of the progressive experience in the process of updating the system of pedagogical education are outlined.
URI: http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8042
Content type: Стаття
Appears in Collections:ППП - 2019 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття фахова Порівняльна педагогіка 2019.docx42,99 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.