Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/7937

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Optimization of the production plan by three-criterion modeling
Authors: Dykha, M.
Hrypynska, N.
Tsehelyk, H.
Marko, M.
Keywords: економіко-математичний інструментарій;планування виробництва продукції;трикритеріальна задача;діяльність підприємства
Issue Date: 2019
Citation: Dykha M. Optimization of the production plan by three-criterion modeling / M. Dykha, N. Hrypynska, H. Tsehelyk, M. Marko // Technology audit and production reserves. – 2019. – Vol. 5, Nо 4 (49). – P. 40–45. DOI: 10.15587/2312-8372.2019.181104
Abstract: Об’єктом дослідження є процеси оптимізації плану виробництва продукції за певними критеріями шляхом моделювання. Одним з найбільш проблемних місць є складність взаємоузгодження і врахування впливу критеріїв на оптимальний план виробництва. З точки зору математики пошук оптимального результату можна отримати при різних закладених умовах, але з економічної точки зору важливо вибрати ті, які мають визначальне значення. Тобто їх вагомість важлива для споживача в ухваленні рішення про покупку і для виробника – з точки зору можливостей виробництва певних видів продукції та результатів діяльності (ефективності виробництва). Дану проблему вдалося вирішити шляхом розв’язання трикритеріальної задачі планування виробництва продукції. Пошук компромісної альтернативи досягнутий за допомогою покрокового рішення запропонованої математичної моделі оптимізації плану виробництва продукції згідно найважливіших для виробника і для споживача критеріїв: прибуток, якість і попит на продукцію кожного виду з урахуванням відомої кількості одиниць кожного ресурсу. В ході дослідження використовувалися метод ідеальної точки, симплекс метод та метод множників Лагранжа. На тестовому прикладі наводиться алгоритм вирішення поставленого завдання оптимізації. Отриманий результат – вирішена трикритеріальна задача планування виробництва продукції, яка дає можливість максимізувати прибуток від виробництва, якість продукції та попит на продукцію при відомих вихідних ресурсних складових. Важливість/значимість розробленого науково-методичного підходу підтверджується/аргументується тим, що досягнення ефективних результатів діяльності підприємства безпосередньо залежить від оптимального плану виробництва продукції. З огляду на результати проведеного дослідження, з безлічі можливих альтернатив підприємство зможе максимально ефективно здійснювати випуск необхідної для споживача продукції за видами і якістю. Тобто, досягається при відомих ресурсних параметрах максимально можливий позитивний результат для виробника і для споживача. Запропонований економіко-математичний інструментарій можна використовувати у вирішенні задач оптимізації виробництва в різних галузях економіки.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/7937
ISSN: 2664-9969
UDC: 330.4:519.8:658.5
metadata.dc.type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра економіки підприємства і підприємництва

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
40-45.pdf320,24 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.