Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/7771

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Передача навантаження від нескінченного стрингера до однієї і до двох попередньо напружених смуг
Other Titles: Transfer of loading from endless stringer to one and to two prestressed stripes
Authors: Діхтярук, Микола Миколайович
Ярецька, Наталія Олександрівна
Dikhtyaruk, Mykola
Yaretska, Nataliia
Keywords: лінеаризована теорія пружності;початкові (залишкові) напруження;контактна задача;стрингер;linearized elasticity theory;initial (residual) stresses;contact problem;stringer
Issue Date: 2019
Publisher: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Citation: Діхтярук М. М. Передача навантаження від нескінченного стрингера до однієї і до двох попередньо напружених смуг / М. М. Діхтярук, Н. О. Ярецька // Вісник Тернопільського національного технічного університету : наук. журн. / Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2019. – № 1 (93). – С. 148–157.
Abstract: У рамках лінеаризованої теорії пружності розглядаються плоскі контактні задачі, що стосуються передачі навантаження від нескінченного стрингера до однієї і до двох однакових смуг з початковими (залишковими) напруженнями без врахування сил тертя. Дослідження проведені в загальному вигляді для теорії великих (скінченних) початкових деформацій та двох варіантів теорії малих початкових деформацій, для довільної структури пружного потенціалу. У статті робимо припущення, що: 1) нескінченні пружні смуги виготовлені з однакових стисливих або нестисливих матеріалів з потенціалом довільної структури; 2)у смугах діють однакові початкові (залишкові) напруження; 3) під дією вертикальних і горизонтальних сил інтенсивності стрингер в вертикальному напрямку згинається як звичайна балка, а в горизонтальному розтягується (стискається) як одновісно напружений стрижень. Дослідження даної задачі виконано в координатах початкового (залишкового) деформованого стану. За допомогою інтегрального перетворення Фур’є у статті одержано основні інтегро - диференційні рівняння, розв’язок яких представлено у вигляді квазірегулярних нескінченних систем алгебраїчних рівнянь. Визначено закон розподілу нормальних і тангенціальних контактних напружень вздовж лінії з’єднання стрингера з попередньо напруженими смугами. Досліджено вплив наявності початкових (залишкових) напружень у смугах (смузі) на закон розподілу контактних напружень по лінії контакту з нескінченним стрингером. Проілюстровано вплив початкових напружень у пружних смугах на закон розподілу контактних напружень під стрингером від дії тангенціальної сили. У статті запропоновано новий спосіб розв’язування даного типу контактних задач для смуг з початковими (залишковими) напруженнями, які підкріплені нескінченою пружною накладкою (стрингером) з використанням інтегральних перетворень Фур’є.
The article is devoted to the research of problems of contact interaction of infinite elastic stringer with one and two identical clamped along one edge of pre-stressed strips. In general, the research was carried out for the theory of great initial and different variants of the theory of small initial deformations within the framework of linearized theory of elasticity with the elastic potential having arbitrary structure. The integral integer-differential equations are obtained using the integral Fourier transform. Their solution is represented in the form of quasiregular infinite systems of algebraic equations. In the article alsaw was investigated the influence of the initial (residual) stresses in strips on the law of distribution of contact stresses along the line of contact with an infinite stringer.
Description: У даній статті з використанням співвідношень лінеаризованої теорії пружності представлено розв’язки контактних задач про контактну взаємодію нескінченного стрингера з однією і двома попередньо напруженими смугами. Дослідження виконано у загальному вигляді для стисливих і нестисливих тіл для теорії великих (скінченних) початкових деформацій та двох варіантів теорії малих початкових деформацій при довільній структурі пружного потенціалу.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/7771
ISSN: 2522-4433
UDC: 539.3
metadata.dc.type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра вищої математики і комп’ютерних застосувань

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
СТ_Діхт_Яр_ВТНТУ 1.pdf868,24 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.