Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/7762

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Goals, Objectives and Content of Professional Training for International Communication Specialists in the UK
Authors: Moshenets, Olena
Keywords: goals;objectives;content;professional training;international communication specialist;university;the UK;цілі;завдання;зміст;професійна підготовка;фахівець з міжнародної комунікації;університет;Велика Британія
Issue Date: 2019
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Moshenets O. Goals, Objectives and Content of Professional Training for International Communication Specialists in the UK / O. Moshenets // Comparative Professional Pedagogy. – 2019. – № 9 (1). – P. 88–96.
Abstract: The article analyzes the goals, objectives and content of professional training for international communication specialists in the UK universities. It is found that professional training of international communication specialists aims to prepare a competent and competitive expert under the rapidly changing requirements of British society and the international labour market. They are expected to have the relevant basic professional knowledge, practical abilities and skills (leadership and managerial skills, high-level political and information culture, active social position, high responsibility, willingness and capacity for self-study). It is indicated that British degree programmes mainly seek to train specialists based on interdisciplinary and competency-based principles, focusing on learning outcomes. Upon the successful completion of the degree programme, the graduate must possess not only theoretical knowledge but also special and general abilities and skills, which are necessary for effective functioning in various contexts of public life. It is specified that in the context of competency-based approach, the UK higher education aims to develop future specialists’ ability to independently acquire new knowledge throughout life, identify and realize their own intellectual and creative potential, strive for self-determination, social integration and self-development, which creates relevant conditions for acquiring high-level professional competency in general and nurture professional culture in particular. It is concluded that British degree programmes in international communication consist of compulsory and optional modules. Each university is entitled to choose the number and content of compulsory and optional modules in accordance with the directions of scientific research of the department and scientific interests of students and lecturers.
У статті проаналізовано цілі, завдання та зміст професійної підготовки фахівців з міжнародної комунікації в університетах Великої Британії. Встановлено, що головною метою професійної підготовки фахівців з міжнародної комунікації в системі вищої освіти Великої Британії визначено підготовку конкурентоздатного фахівця в умовах швидкозмінних вимог британського суспільства та міжнародного ринку праці, який володіє відповідними фундаментальними фаховими знаннями, практичниими умінями та навичками, особистісними якостями (лідерські, управлінські, високий рівень політичної та інформаційної культури, активна громадська позиція, висока відповідальність, готовність та здатність до самоосвіти). Зазначено, що основний фокус освітніх програм стосується підготовки фахівців на міждисциплінарній основі та компетенетнісно орієнтованих засадах, орієнуванні на результати навчання. За умови успішного проходження програми професійної підготовки випускник повинен володіти не лише теоретичними знаннями, а й спеціальними і загальними уміння й навичками, необхідними для ефективного функціонування у різноманітних контекстах суспільного життя. З’ясовано, що у рамках компетентнісного підходу вища освіта Великої Британії націлена на формування здатності майбутнього фахівця до самостійного опанування новими знаннями впродовж життя, найбільш повного виявлення та реалізації власного інтелектуального і творчого потенціалу, самовизначення та соціального інтегрування, розвитку індивідуальності, що створює умови для оволодіння високим рівнем професійної компетентності загалом, і культурою професійної діяльності зокрема. Підсумовано, що британські освітні програми з міжнародної комунікації складаються з обов’язкових і вибіркових модулів. Вибір кількості і змісту обов’язкових та вибіркових модулів покладається на університет відповідно до напрямів наукових досліджень факултету та наукових інтересів студентів та викладачів.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/7762
metadata.dc.type: Стаття
Appears in Collections:ППП - 2019 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ppp_2019_9(1)__13.pdf240,78 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.