Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/7164

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Облік та аналіз як функціональні елементи системи економічної безпеки підприємства
Other Titles: Accounting and analysis as functional elements of the system of economic security of the enterprise
Authors: Юдіна, Марина Іванівна
Keywords: бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами діяльності);облік та аналіз в системі управління;економічна безпека підприємства;принципи обліково-аналітичного забезпечення;облікова політика;ризики діяльності;accounting and analysis in the system of management;economic security of the enterprise;principles of accounting and analytical support;accounting policy;risks of activity
Issue Date: 2018
Publisher: Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій
Citation: Юдіна М. І. Облік та аналіз як функціональні елементи системи економічної безпеки підприємства / М. І. Юдіна // Причорноморські економічні студії : екон. наук.-практ. журн. – Одеса, 2018. – Вип. 35.
Abstract: У статті проведене дослідження теоретико-методичних підходів щодо забезпечення економічної безпеки підприємства. Охарактеризовано принципи формування обліково-аналітичного забезпечення в системі управління економічною безпекою підприємства. Визначено найважливіші аспекти організації та ведення бухгалтерського обліку для забезпечення належного рівня безпеки господарюючого суб'єкта. Розкрито завдання ведення облікової політики на підприємстві, цілеспрямовані на зростання рівня економічної безпеки та зниження впливу потенційних ризиків на діяльність підприємства. Розкрито роль інформаційної системи у забезпеченні оцінювання та аналізу економічних процесів із визначенням потреби зростання кількісних та якісних характеристик інформаційних даних.
The article deals with the study of theoretical and methodological approaches to ensuring the economic security of the enterprise. The principles of formation of accounting and analytical support in the system of management of economic safety of the enterprise are described. The most important aspects of organization and keeping accounting are defined for ensuring the proper level of security of the business entity. The tasks of accounting policy management at the enterprise are aimed at increasing the level of economic security and reducing the impact of potential risks on the enterprise. The role of the information system in providing assessment and analysis of economic processes with the definition of the need for growth of quantitative and qualitative characteristics of information data is revealed.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/7164
UDC: 658.2
metadata.dc.type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра обліку, аудиту та оподаткування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття_Юдіна М.І..docx40,15 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.