Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6905

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Синергетична інтерпретація трансформації відносин зайнятості на ринку праці
Other Titles: Synergetic interpretation of the transformation of employment relationship in the labour market
Authors: Хитра, Олена Володимирівна
Гуменюк, Яна Сергіївна
Чаплій, Алла Володимирівна
Khytra, O.V.
Humeniuk, Y.S.
Chaplii, A.V.
Keywords: ринок праці;нестандартна зайнятість;самоорганізація;синергетика;точка біфуркації;labour market;non-standard employment;self-organization;synergetics;bifurcation point
Issue Date: 31-May-2018
Publisher: Львівська економічна фундація
Citation: Хитра О. В. Синергетична інтерпретація трансформації відносин зайнятості на ринку праці / О. В. Хитра, Я. С. Гуменюк, А. В. Чаплій // Економічні студії : наук.-практ. екон. журн. – Львів, 2018. – Вип. 2 (20). – С. 188–195.
Abstract: Обґрунтована логіка застосування системно-синергетичного підходу для пояснення трансформацій ринку праці як нелінійної, відкритої, дисипативної, людиноцентричної системи, що в умовах економічної кризи зазнає потужних флуктуаційних впливів, обумовлених глобалізаційними процесами, інтелектуалізацією праці та переходом до постіндустріального суспільства. Доведена доцільність застосування синергетичного аналізу для оцінювання причин та наслідків дисбалансів і диспропорцій на ринку праці, що асоціюються з проходженням точок біфуркації і стрибкоподібною зміною ринкової кон’юнктури у відповідь на запровадження нових продуктів, технологій, методів управління. Розглянута роль нестандартних форм зайнятості як новітніх атракторів розвитку ринку праці, що асоціюються з новою якістю праці та сучасними критеріями визначення конкурентних переваг.
The logic of the application of the system-synergetic approach for explanation of the labour market transformations as a nonlinear, open, dissipative, human-centric system, which undergoes strong fluctuation influences due to globalization processes, intellectualization of labour and the transition to a post-industrial society under conditions of an economic crisis has been grounded. The expediency of using synergetic analysis to evaluate the reasons and consequences of imbalances and disproportions in the labour market associated with passing bifurcation points and a frivolous change in market conditions in response to the introduction of new products, technologies and management methods has been proved. The role of non-standard forms of employment as the newest attractors of the labour market development, which are associated with the new quality of labour and modern criteria for determining the competitive advantages has been considered.
URI: http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6905
ISSN: 2311-9306
UDC: 331.5:007
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра HR-інжинірингу у бізнес-економіці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття.PDF484,58 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.