Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/6680

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Економічна безпека зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств
Other Titles: Economic Security of International Economic Activity of Industrial Enterprises
Authors: Гавловська, Наталія Іванівна
Havlovska, N.I.
Keywords: управління підприємством;економічна безпека;зовнішньоекономічна діяльність;безпекоорієнтоване управління;інституціональне середовище,;зовнішні ринки;вибір контрагентів;сценарний аналіз;моделювання;механізм економічної безпеки;enterprise management;economic security;international economic activity;security-oriented management;institutional environment;international markets;selection of contractors;scenario analysis;modelling;mechanism of economic security
Issue Date: 2017
Citation: Гавловська Н. І. Економічна безпека зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Гавловська Наталія Іванівна ; Херсон. нац. техн. ун-т. - Херсон, 2017. - 36 с. : рис., табл.
Abstract: Дисертаційну роботу присвячено формуванню сукупності теоретико-методологічних і прикладних засад економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств. Представлено зовнішньоекономічну діяльність як об’єкт економічної безпеки підприємств, досліджено еволюцію концептів економічної безпеки та фактори дестабілізуючого впливу на економічну безпеку підприємств, сформовано та обґрунтовано концептуальні засади безпекоорієнтованого управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств. Визначено стратегічні орієнтири у формуванні зовнішньоекономічних відносин вітчизняних суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, проаналізовано нормативне поле регулювання зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств, досліджено середовище функціонування підприємств – суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності на засадах інституціональної теорії. Визначено передумови вибору зовнішніх ринків підприємствами – суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, проаналізовано емпіричні передумови вибору зовнішніх ринків підприємствами – суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності в Україні, розроблено теоретичні та інструментальні засади оцінювання зовнішніх ринків підприємствами – суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності. Представлено характеристику передумов формування моделі взаємодії підприємства – суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності з потенційними контрагентами, розроблено модель взаємодії суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності з потенційними контрагентами та здійснено її апробацію на промислових підприємствах, проведено сценарний аналіз ризиків та загроз у реалізації зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств при взаємодії з потенційними контрагентами. Розроблено фреймову модель механізму економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності підприємства, сформовано організаційне забезпечення імплементації механізму економічної безпеки ЗЕД підприємства у систему управління підприємством, розроблено біхевіористичну модель функціонування механізму економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
Диссертационная работа посвящена формированию совокупности теоретико-методологических и прикладных основ экономической безопасности внешнеэкономической деятельности промышленных предприятий. Внешнеэкономическая деятельность представлена, как объект экономической безопасности предприятий. Предложена трактовка понятия «экономическая безопасность внешнеэкономической деятельности предприятия», под которой следует понимать составляющую экономической безопасности предприятия обеспечивающую минимизацию дестабилизирующего влияния факторов различной природы происхождения при выходе предприятия на внешние рынки и организации процесса взаимодействия с иностранными контрагентами. Исследована эволюция концептов экономической безопасности и факторы дестабилизирующего влияния на экономическую безопасность предприятий. Сформированы и обоснованы концептуальные основы безопастносно-ориентированного управления внешнеэкономической деятельностью предприятий, сущность которого заключается в ориентации на достижение желаемого состояния безопасности и эффективной (прибыльной) деятельности предприятия при наличии негативного воздействия внешней и внутренней среды, что обеспечивается принятием управленческих решений субъектами управления различных уровней. Определены стратегические ориентиры в формировании внешнеэкономических отношений отечественных субъектов внешнеэкономической деятельности и проанализировано нормативное поле регулирования внешнеэкономической деятельности отечественных предприятий. Исследовано среду функционирования предприятий – субъектов внешнеэкономической деятельности на основе институциональной теории. Определены предпосылки выбора внешних рынков предприятиями – субъектами внешнеэкономической деятельности, проанализированы эмпирические предпосылки выбора внешних рынков предприятиями – субъектами внешнеэкономической деятельности в Украине. Сформирован научно-методологический подход к выбору рынков предприятием - субъектом внешнеэкономической деятельности и его поведения на определенных рынках на основе критериев доступности, безопасности и доходности рынка путем разработки алгоритма их выбора и формирования соответствующего инструментария оценивания, направленного на определение перспективности и безопасности отдельных внешних локальных рынков для предприятия. Разработана модель взаимодействия субъекта внешнеэкономической деятельности с потенциальными контрагентами и осуществлена ее апробация на промышленных предприятиях. Она позволяет строить в матричной форме сценарии взаимодействия между предприятием и его контрагентами, количественно оценивать выгодность каждого из таких сценариев и осуществлять выбор наиболее оптимального сценария по критерию полезности для всех участников взаимодействия. Проведен сценарный анализ рисков и угроз в реализации внешнеэкономической деятельности промышленных предприятий при взаимодействии с потенциальными контрагентами. Предложены методологические основы формирования механизма экономической безопасности внешнеэкономической деятельности предприятия, с использованием фреймовой модели и разработаны бихевиористские модели функционирования такого механизма, позволяющего построить его для конкретного предприятия с учетом условий функционирования такого предприятия, ожидаемых стимулов со стороны внешней и внутренней среды и осуществить имплементацию разработанного механизма в систему управления предприятием. Обосновано, что организационное обеспечение имплементации механизма экономической безопасности внешнеэкономической деятельности предприятия в систему управления предприятием, предполагает идентификацию содержания внедрение механизма и характеристику управленческих действий в рамках различных подходов к управлению, что дает возможность применять два альтернативных подхода к их непосредственному внедрению.
The thesis is devoted to the formation of theoretical and methodological and applied principles of international economic security of industrial enterprises. The international economic activity as an object of the economic security has been presented; the evolution of the concepts of economic security and destabilizing factors impact on economic security have been investigated, the conceptual principles of security-oriented international activity management of the enterprises have been formed and grounded. The strategic guidelines for the international relations formation of the national enterprises with international economic activity have been defined; the regulation normative field of international economic activity of national enterprises has been analyzed; the operation environment of enterprises (subjects of international economic activity) on the basis of institutional theory has been investigated. The preconditions of the international markets selection by the enterprises (subjects of international economic activity) have been defined; the empirical preconditions of international markets selection by the enterprises (subjects of international economic activity in Ukraine) have been analyzed; the theoretical and instrumental principles of international markets estimation by the enterprises (subjects of international economic activity) have been developed. The characteristics of preconditions of interaction model formation of the enterprise (subject of international economic activity) with potential contractors have been presented, the model of interaction of a subject of international economic activity with potential contractors has been worked out and its approbation at the industrial enterprises has been performed; the scenario analysis of risks and threats of industrial enterprises in international economic activity realization in the interaction with potential contractors has been conducted. The frame model of the economic security mechanism of international activity of the enterprise has been developed; the organizational mechanism to ensure the implementation of economic security of the enterprise international economic activity in enterprise management system has been provided; the behavioral model of mechanism functioning of economic security of enterprise international economic activity has been drawn up.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/6680
UDC: 658.012.8:339.944
metadata.dc.type: Автореферат
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Автореферат.pdf788,42 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.