Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6094

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Інтернет-технології у навчанні іноземних мов: переваги та недоліки
Other Titles: Internet technologies in teaching foreign languages: advantages and disadvantages
Authors: Рогульська, О.О.
Тарасова, О.В.
Rogulska, O.
Tarasova, O.
Keywords: інформаційно-комунікаційні технології навчання іноземної мови, ,;інтернет-технології;навчання іноземної мови;Skype-технологія;особистісно орієнтований підхід;мотивація;ICT;foreign language teaching,;Internet technology;Skype-technology;learner-centered approach;motivation
Issue Date: 2016
Publisher: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Citation: Рогульська О. О. Інтернет-технології у навчанні іноземних мов: переваги та недоліки / О. О. Рогульська, О. В. Тарасова // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Київ-Вінниця, 2016. – Вип. 46. – С. 296-299.
Abstract: У статті розглянуто проблему використання інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема інтернет-технологій, у процесі навчання іноземної мови, що дають змогу студентам всебічно пізнавати культурні особливості різних країн світу, мотивуючи їх до засвоєння необхідних знань та формування вмінь і навичок. Доведено, що сучасний стан розвитку освіти, високий рівень підготовки студентів, специфіка дисципліни «Практичний курс англійської мови»умотивовують необхідність більш широкого використання інноваційних освітніх технологій поряд із традиційними. Схарактеризовано основні комунікаційні можливості Skype. Крім неспростовних переваг, зосереджено увагу на недоліках зазначеної технології.
The problem of the ICT, including internet technologies, implementation in foreign languages teaching has been studied. It has been stressed that it allows students to learn thoroughly the cultural differences around the world, motivating them to master the necessary knowledge and enabling the skills formation. It has been proved that the current state of education, high level of students training, the specificity of the subject «Practical English Course» determine the need for wider use of innovative educational technologies alongside traditional ones. The basic communication opportunities of the Skype technology have been described. Both advantages and disadvantages of the technology have been underlined.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/6094
UDC: 378.013+371.2+4
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра іншомовної освіти та міжкультурної комунікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sitimn_2016_46_76.pdf1,23 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.