Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/6052

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Онтологічний підхід до побудови семантичної моделі навчальних матеріалів
Other Titles: Ontological approach to building a semantic model of educational materials
Authors: Мазурець, О.В.
Mazurets, O.
Keywords: онтологія;навчальні матеріали;ключові слова;ключові терміни;ontology;educational materials;keywords;key terms
Issue Date: 2017
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Мазурець, О.В. Онтологічний підхід до побудови семантичної моделі навчальних матеріалів [Текст] / О. В. Мазурець // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2017. – № 6. – С. 223-229.
Abstract: В статті досліджено проблему застосування онтології як методу формального опису знань, що містяться в навчальних матеріалах. Запропоновано модель онтології навчального матеріалу, що складається з ключових слів, ключових термінів, структури навчального матеріалу, атрибутів ключових слів та ключових термінів. Онтологія навчального матеріалу за даної моделі може бути методом виявлення сенсу навчального матеріалу та засобом розв’язання ряду практичних задач щодо сенсу навчальних матеріалів. Розглянуто тестовий програмний продукт, що дозволяє автоматизовану побудову онтології навчального матеріалу за даною моделлю. Цей програмний продукт будує онтологію навчального матеріалу шляхом співставлення структури цифрового документу з множинами ключових термінів. Стилістичні вимоги до оформлення електронних документів навчальних матеріалів вимагають використання для цього спеціальних стилів, тому структура цифрових документів навчальних матеріалів регламентується мовами розмітки цифрових документів й реалізується через систему заголовків. Формування множини термінів проводиться із використанням методу дисперсійного оцінювання, який показав свою достатню ефективність у попередніх дослідженнях. З використанням методу дисперсійного оцінювання виконується пошук ключових слів. Для формування множини ключових словосполучень проводиться пошук неперервних скупчень ключових слів в тексті й знайдені зразки додаються у множину ключових словосполучень. Наведено практичні задачі, що можуть бути розв’язані шляхом застосування запропонованої моделі онтології навчального матеріалу. Це такі задачі, як оцінка відповідності навчальних матеріалів вимогам, оцінка відповідності наборів тестових завдань навчальним матеріалам, автоматизована генерація прототипів тестових завдань, реалізація гнучких алгоритмів тестування, автоматизація формування рефератів та анотацій до елементів навчальних матеріалів та інші. Подальші дослідження спрямовані на визначення ефективності застосування запропонованої моделі онтології навчального матеріалу для розв’язання наведених практичних задач.
The article examines the problem of use of ontology as a method of formal description of knowledge which contained in educational materials. The model of teaching material ontology, which consists of keywords, key terms, structure of educational material, keyword and key terms attributes, is proposed. The ontology of educational material of this model can be a method of identifying the meaning of educational material and the tool of solving of practical problems regarding the meaning of educational materials. The test software product, which allows the automated generation of the ontology of educational material according to the proposed model, is considered. This software product builds ontology of educational material by comparing the structure of a digital document with a list of key terms. Stylistic requirements for the preparation of digital documents of educational materials require the use of special styles, therefore the structure of digital documents of educational materials is regulated by the languages of marking of digital documents and is implemented through the system of headings. Making of a list of terms is performed using the dispersion estimation method, which has shown its sufficient effectiveness in previous researches. Using the dispersion estimation method, keywords are searched. To generate a list of key phrases, the search for keyword clusters in the text is searched and the samples found are added to the list of key phrases. The practical problems that can be solved by using of the proposed model of the ontology of educational material are considered. These tasks are such as valuation of the conformity of educational materials to requirements, valuation of the conformity of sets of test tasks to educational materials, automated generation of test tasks prototypes, implementation of flexible test algorithms, automatization of the generation of abstracts and annotations to elements of educational materials and others. Further research are aimed at determining the effectiveness of applying the proposed model of educational material ontology to solve the above practical problems.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/6052
UDC: 004.912
metadata.dc.type: Стаття
Appears in Collections:Вісник ХНУ. Технічні науки - 2017 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21.pdf1,57 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.