Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6039

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Реалізація компетентнісного підходу у підготовці компетентних фахівців нової генерації
Authors: Рогульська, О.О.
Тарасова, О.В.
Rogulska, O.O.
Tarasova, O.V.
Keywords: компетентнісний підхід;професійна підготовка;компетентність;магістр освіти;tertiary education;competence approach;professional training;competence;Master in Education
Issue Date: 2018
Citation: Рогульська О.О. Реалізація компетентнісного підходу у підготовці компетентних фахівців нової генерації / О. О. Рогульська, О. В. Тарасова // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Київ-Вінниця, 2018. – Вип. 50.
Abstract: У статті розглянуто особливості реалізації компетентнісного підходу у професійній підготовці фахівців нової генерації, зокрема майбутніх учителів англійської мови, обґрунтовано зміст понять «компетентність», «компетентнісний підхід», з’ясовано характерні ознаки й структуру професійної компетентності майбутнього магістра освіти (Англійська мова і література). Підкреслено, що з позицій компетентнісного підходу рівень освіти визначається здатністю фахівця розв’язувати проблеми різної складності на основі накопичених знань та досвіду. Доведено, що особливістю навчання професійного спрямування є створення компетентнісного підґрунтя змісту навчання, формування професійної компетентності майбутнього фахівця певної галузі. Наголошено, що реалізація компетентнісного підходу позитивно впливає на освітнє середовище, оскільки посилюється мотивація студентів до навчання, підвищується зацікавленість у його результатах, стимулюється ставлення до знань як до особистісно значущих.
The article deals with the peculiarities of the competence approach implementation in the professional training process of the new generation specialists, in particular of the future English language teachers. The content of the concepts of "competence", "competence approach" is substantiated. The characteristic features and structure of the professional competence of the future Master in Education (English language and literature) are determined. It is emphasized that in terms of the competence approach the level of education is determined by the ability of a specialist to solve problems of varying complexity based on the accumulated knowledge and experience. It is proved that the peculiar feature of professional training is the creation of a competent basis for the content of training, the formation of professional competence of a future specialist in a particular field. It is emphasized that the implementation of the competence approach positively influences the educational environment, as the motivation of students to study increases and the attitude towards knowledge as being personally significant is stimulated.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/6039
UDC: 378.013+371.2+4
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра іншомовної освіти та міжкультурної комунікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Компетентнісний підхід.docx37,59 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.