Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/6038

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: M-learning як інноваційна технологія у навчанні іноземної мови
Authors: Рогульська, О.О.
Тарасова, О.В.
Keywords: m-learning;інноваційна технологія навчання;іноземна мова;переваги й недоліки мобільного навчання;операційна система;мобільний програмний додаток;innovative teaching technology;foreign language;advantages and disadvantages of mobile learning;operating system;mobile software application
Issue Date: 2016
Publisher: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Citation: Рогульська О. О. M-learning як інноваційна технологія у навчанні іноземної мови / О. О. Рогульська, О. В. Тарасова // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Київ-Вінниця, 2016. – Вип. 45. – С. 318-321.
Abstract: У статті наголошено на важливості модернізації змісту навчальних курсів й запровадженні нових технологій навчання іноземної мови. Проаналізовано специфіку й можливості мобільного навчання як ефективної дистанційної технології, окреслено переваги та недоліки її використання у навчанні іноземної мови. Доведено, що повсякденне використання студентами мобільних телефонів та інших пристроїв слугує основним стимулом масового поширення мобільного навчання в усьому світі. Схарактеризовано позитивні трансформації в методиці викладання іноземної мови, які стимулює мобільне навчання. Наведено класифікацію мобільних програмних додатків, що можуть бути використані в процесі викладання англійської мови для студентів. Описано 5 мобільних додатків для вивчення іноземної мови (Linguа Leo, LEXI24, English Listening, English Grammar Test, Learning English With The New York Times). Підсумовано, що мобільні пристрої не замінюють традиційні методи навчання, а створюють нове середовище й можливості для нього; вони стали важливим освітнім інструментом, яким можна успішно оперувати у навчанні іноземної мови.
The importance of the training courses content modernization and new technologies implementation in the foreign language learning process has been stressed in the article. The specifics and opportunities of mobile learning as an effective distance technology have been analyzed; the advantages and disadvantages of its applying in teaching foreign languages have been outlined. It’s been proven that daily applying of cell phones and other devices serves as a major incentive for mass distribution of mobile learning worldwide. The positive transformations in the methods of teaching foreign languages encouraged by mobile learning have been characterized. Classification of mobile software applications that can be used in teaching English have been presented. Five mobile applications for language learning (Lingua Leo, LEXI24, English Listening, English Grammar Test, Learning English With The New York Times) have been described. It’s been summed up that mobile devices can’t replace traditional methods of teaching, but can create a new environment and opportunities for it; they’ve become an important educational tool that can be successfully operated in foreign language teaching.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/6038
UDC: 378.147.091.313:004.77
metadata.dc.type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра іншомовної освіти та міжкультурної комунікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M-learning (1).docx43,29 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.