Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5600

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Контактне динамо як генератор когерентних космічних форм руху та джерело планетарної, сонячної, галактичної і метагалактичної енергії та електромагнетизму. Частина VII
Other Titles: Contact dynamo as a generator of the coherent space forms of motion and a source of the planetary, solar, galactic, and metagalactic energy and electromagnetism. Part VII
Authors: Заспа, Ю.П.
Zaspa, Yu.P.
Keywords: контактне динамо;космічна система;когерентна структура руху;електромагнітне поле;електромагнітні хвилі;внутрішні хвилі;контактна електромагнітна гідродинаміка;магнітна гідродинаміка;рівняння Максвелла;синхротронне випромінювання;турбулентність;енергетичний каскад;металічний водень;contact dynamo;space system;coherent structure movement;electromagnetic field;electromagnetic waves;contact electromagnetic hydrodynamics;magnetichydrodynamics;Maxwell’s equation;cyclotron radiation;turbulence;power;stage;metallic hydrogen
Issue Date: 2017
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Заспа, Ю.П. Контактне динамо як генератор когерентних космічних форм руху та джерело планетарної, сонячної, галактичної і метагалактичної енергії та електромагнетизму. Частина VII [Текст] / Ю. П. Заспа // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2017. – № 3. – С. 212-221.
Abstract: На основі відповідного замикання системи рівнянь Максвелла наведені основні співвідношення контактної електромагнітної гідродинаміки (КЕМГД), яка заміняє собою існуючі магнітногідродинамічні (МГД) моделі генерації магнітного поля в космічних системах. Відзначається, що демонстративне ігнорування струму зміщення (змінного в часі електричного поля) в МГДмоделях робить їх неадекватними реальності. Розглянуті фізичні механізми контактної генерації внутрішніх гідродинамічних та електромагнітних хвиль, що характеризуються спільною фазовою швидкістю у складі когерентних структур руху. Аналізується топологія таких структур. Показано, що топологічним аналогом магнітного поля є поле завихореності контактнонаведених внутрішніх хвиль. Структура останнього зберігається внаслідок занулення сили Лоренца (і струму провідності) в окремій моді руху. Взаємний вплив різних мод в контактнозгенерованій космічній турбулентності, між тим, обумовлює дисипацію електромагнітної енергії. Наведені експериментальні результати щодо генерації електромагнітних хвиль в процесах контактної взаємодії металів в технічних системах. Спільність основних спектральних компонент акустичної та електромагнітної емісії в цих процесах прямо підтверджує запропонований механізм контактної генерації когерентних структур руху. Розглянута турбулентна трансформація таких структур в космічних системах. Показано, що розпад цих форм на периферії систем пов’язаний із зменшенням електропровідності плазми. Це пояснює розсіяння електромагнітної енергії, зокрема, в активних зонах на Сонці, на зовнішній границі геліосфери, а також потужне електромагнітне випромінювання в радіогалактиках. Відмічено, що саме електрична компонента контактнонаведеного електромагнітного поля прискорює електрони (та інші заряджені частинки) до релятивістських та ультрарелятивістських швидкостей, що в присутності крупно масштабної магнітної компоненти обумовлює відоме магнітногальмівне (синхротронне) випромінювання в космічних системах. Такий механізм не потребує штучних теоретичних конструкцій на кшталт чорних дір, магнітарів,темної енергії і т.п. Припускається, що зникнення магнітного поля на Місяці та Венері пов’язано з вичерпанням металізованого водню в контактних розривах ядер цих космічних об’єктів. В то й же час, наявність цього метастабільного активатора контактного динамопроцесу у відповідних розривах супутників Юпітера Іо та Ганімеда забезпечує контактну генерацію електромагнітного поля на цих супутниках. Аналізується ієрархічна взаємопов’язаність підсистем космічної турбулентності та каскадний транспорт енергії збурень між ними, що виключає застосування відомої теореми віріала до окремо взятої підсистеми та відкидає необхідність темної матерії та темної енергії, спекуляція якими є основою сучасної астрофізики та космології. Відмічено, що діапазон часових та просторових масштабів космічного контактного динамо перевищує п’ятдесят порядків величини.
On the basis of corresponding Maxwell's equations closure system basic relations of contact electromagnetic hydrodynamics (CEMHD) is displayed. This hydrodynamics replaces the existing magnetichydrodynamic (MHD) models of the generation of magnetic fields in the space systems. It is marked that the demonstrative ignorance of the bias current (alternating in time electric field) in MHD models makes them inadequate according to the reality. There was made the analysis of the physical mechanisms of internal hydrodynamic waves and electromagnetic waves contact generation that are characterized by the common phase rate as a part of coherent space movement forms. Topology of such structures is analyzed. It is revealed that the topological analogue of the magnetic field is the field of vortex motion of coherent internal waves. The structure of this field remains unchanged because Lorentz force (and currentcarriency) equals zero in separate vibration mode. The mutual influence of different modes in contact generated space turbulence causes dissipation of electromagnetic energy. The experimental results about the generation of electromagnetic waves in the metal contact interaction processes in technical systems are revealed. The generality of the main spectral components of acoustic and electromagnetic emission in these processes directly confirms the proposed mechanism of contact generating of coherent forms of movement. The space systems turbulent transformation is examined. It is displayed that the disintegration such forms of movement at the periphery is associated with a decrease in plasma conductance. That explains the electromagnetic energy dissipation in the Earth's magnetic fields, on active zones of the sun, on the heliosphere outer boundary and also the powerful electromagnetic radiation in radiogalaxies. It is noted that the electrical component of the contact electromagnetic field accelerates electrons (and other charged particles) to relativistic and ultrarelativistic speeds which with the presence of largescale magnetic component makes wellknown cyclotron (synchrotronic) radiation in space systems. Such mechanism does not need artificial theoretical constructions such as black holes, magnetars, dark energy etc. It is assumed that the disappearance of the magnetic field on the Moon and on Venus is associated with depletion of metallic hydrogen nuclei in contact breaks of these space objects. At the same time, the presence of such metastable activator of contact dynamoprocess in appropriate breaks of Jupiter Io and Ganymede satellites provides contact generation of electromagnetic fields on these satellites. There was made the analyzes of hierarchic relation between subsystems of space turbulence and cascading energy disturbances transport between them, which excludes the use of wellknown virial theorem to a single subsystem and puts away the importance of dark matter and dark energy, the speculation of which is the basis of modern astrophysics and cosmology. It is marked that the range of time and dimensional scales of space contact dynamo exceeds fifty orders of magnitude.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/5600
UDC: 521.1:523.2:523.6:523.9:524.6:524.8:532.5.01:534.1:621.891
Content type: Стаття
Appears in Collections:Вісник ХНУ. Технічні науки - 2017 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16s.pdf2,72 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.