Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/5590

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Синергетичний підхід до аналізу категорійного апарату зовнішньоекономічної діяльності
Other Titles: Synergetic approach to the analysis of the categorical staff of foreign economic activity
Authors: Хитра, Олена Володимирівна
Keywords: атрактор;біфуркація;емерджентність;ентропія;зовнішньоекономічна діяльність;самоорганізація;синергетика;флуктуація;аттрактор;бифуркация;эмерджентность;энтропия;внешнеэкономическая деятельность;самоорганизация;синергетика;флуктуация;attractor;bifurcation;emergence;entropy;foreign economic activity;self-organization;synergy;fluctuation
Issue Date: Jun-2017
Publisher: Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського
Citation: Хитра О. В. Синергетичний підхід до аналізу категорійного апарату зовнішньоекономічної діяльності / О. В. Хитра // Глобальні та національні проблеми економіки : електрон. наук. фах. вид. / Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2017. – Вип. 17. – С. 103-109. – Режим доступу : http://global-national.in.ua/archive/17-2017/24.pdf. – Назва з екрана.
Abstract: Розглянуто зміст основних термінів зовнішньоекономічної діяльності крізь призму синергетичної парадигми. Обґрунтовано роль зовнішньоекономічних операцій підприємств та сформованих ними зовнішньоекономічних зв’язків у процесах біфуркаційних перетворень глобалізованого світогосподарського простору. Доведено атрактивну сутність стратегічних цілей та флуктуаційний характер ризиків зовнішньоекономічної діяльності. Розкрито зміст синергетичного підходу до управління зовнішньоекономічною діяльністю в умовах нерівноважного стану соціально-економічної системи, здатної до самоорганізації. Обґрунтовано роль інформаційного забезпечення та контролінгу зовнішньоекономічної діяльності у протистоянні ентропійним тенденціям та забезпеченні стійкості складної соціально-економічної системи.
Рассмотрено содержание основных терминов внешнеэкономической деятельности в контексте синергетической парадигмы. Обоснована роль внешнеэкономических операций предприятий и сформированных ими внешнеэкономических связей в процессах бифуркационных преобразований глобализирующегося мирохозяйственного пространства. Доказана аттрактивная сущность стратегических целей и флуктуационный характер рисков внешнеэкономической деятельности. Раскрыто содержание синергетического подхода к управлению внешнеэкономической деятельностью в условиях неравновесного состояния самоорганизующейся социально-экономической системы. Обоснована роль информационного обеспечения и контроллинга внешнеэкономической деятельности в противостоянии энтропийным тенденциям и обеспечении устойчивости сложной социально-экономической системы.
The content of the basic terms of foreign economic activities in the light of synergetic paradigm has been considered. The role of foreign economic operations of enterprises and their foreign economic relations formed in the process of bifurcation transformations of globalized economic space have been grounded. The attractive essence of strategic objectives and the nature of fluctuation risks of the foreign trade have been proved. The content of synergetic approach to the management of foreign trade activities in terms of non-equilibrium state of socio-economic system, capable of self-organization has been unveiled. The role of information security and controlling of the foreign trade activities to counter entropy trends and ensuring the stability of the complex socio-economic system has been grounded.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/5590
ISSN: 2413-3965
UDC: 007:339.9
metadata.dc.type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра управління персоналом і економіка праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24.pdf484,58 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.