Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5077

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Adjustment of a positive integer parameter unknown to an interval with constant boundaries based on expert estimations whose average-like value is upper-limited to the parameter
Other Titles: Припасування невідомого додатного цілочисельного параметра у формі інтервалу з постійними границями на основі експертних оцінок, чиє подібне до середнього значення обмежено даним параметром зверху
Authors: Romanuke, V.V.
Романюк, В.В.
Keywords: positive integer parameter adjustment;expert procedure;expert estimations;tolerance;припасування додатного цілочисельного параметра;експертна процедура;експертні оцінки;допуск
Issue Date: 2016
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Romanuke, V.V. Adjustment of a positive integer parameter unknown to an interval with constant boundaries based on expert estimations whose average-like value is upper-limited to the parameter [Текст] / V. V. Romanuke // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2016. – №4. – С. 116-124.
Abstract: Adjustment of an unknown parameter relating to expert procedures and estimations is represented. The parameter is a positive integer. Boundaries of an interval enclosing the parameter’s value are fixed constants. The goal is to develop a parameter adjustment algorithm based on expert estimations, wherein an averagelike value of those estimations must be not greater than the parameter. First off, a simpler adjustment algorithm is developed. This is the hard adjustment, wherein an inequality with the parameter is checked and a subsequent mean dichotomy is fulfilled. If the inequality, in which the averagelike value must be not greater than the parameter, turns false then it implies that the right end has been taken too small. And then the simplest correction becomes dragging it to the top right. The soft adjustment algorithm corrects it smarter dragging it to some value which was previously set to be the current parameter’s value. Because of the averagelike value of expert estimations is upperlimited to the parameter, dichotomy is fulfilled by the prioritized shift to the right. Both algorithms provide an early stop condition, when the averagelike value is approximately equal to the parameter’s value and it is not greater than the parameter for a row of cases. The hard adjustment algorithm should be applied in fields of poor knowledge or with less proficient experts. The soft adjustment algorithm fits strong experience and highly proficient experts.
Представляється припасування невідомого параметра, що відноситься до експертних процедур й оцінювань. Параметр є додатним цілим числом. Границі інтервалу, котрий включає значення параметра, є відомими константами. Мета полягає у розробці алгоритму припасування параметра на основі експертних оцінювань, де подібне до середнього значення цих оцінювань має бути не більшим за даний параметр. Перш за все, розробляється алгоритм простішого припасування. Це — жорстке припасування, де перевіряється одна нерівність з даним параметром, та в результаті виконується серединна дихотомія. Якщо ця нерівність, в якій подібне до середнього значення має бути не більшим за параметр, виявляється хибною, то це означає, що правий кінець був узятий занадто малим. І тоді відбувається найпростіша корекція зі щонайбільшим відтягуванням праворуч. Алгоритм м’якого припасування корегує більш витончено з відтягуванням до деякого значення, яке попередньо вже було поточним значенням параметра. Через те, що подібне до середнього значення експертних оцінювань обмежено зверху даним параметром, дихотомія виконується за пріоритетним зсувом праворуч. Обидва алгоритми надають умову ранньої зупинки, коли подібне до середнього значення приблизно дорівнює значенню параметра і воно не більше за цей параметр протягом декількох випадків поспіль. Алгоритм жорсткого припасування має застосовуватись у галузях з низьким рівнем знань або з менш кваліфікованими експертами. Алгоритм м’якого припасування відповідає ґрунтовному досвіду та висококваліфікованим експертам.
URI: http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5077
UDC: 519.254+519.816
Content type: Стаття
Appears in Collections:Вісник ХНУ. Технічні науки - 2016 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ROMANUKE.pdf1,58 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.