Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/5000

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства на основі моніторингу енергоентропійного балансу (синергетичний аспект)
Other Titles: Management of foreign economic activity on the energy-entropy balances monitoring (synergistic aspect)
Authors: Хитра, Олена Володимирівна
Khytra, O.V.
Keywords: ентропія;зовнішньоекономічна діяльність;інформація;капітал;негентропія;самоорганізація;синергетика;entropy;foreign economic activity;information;capital;negative entropy;self-organization;synergy
Issue Date: 22-Dec-2015
Publisher: Ужгородський національний університет
Citation: Хитра О. В. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства на основі моніторингу енергоентропійного балансу (синергетичний аспект) / О. В. Хитра // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2015. - № 5. - С. 182-187.
Abstract: Обґрунтована доцільність застосування категорійного апарату синергетики у дослідженні зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Охарактеризовані ентропійні властивості зовнішньоекономічних операцій, що підсилюють невизначеність сучасного бізнес-середовища. Проаналізовані перспективи використання моделі енергоентропійного балансу у процесі управління зовнішньоекономічною діяльністю. Описана негентропійна сутність менеджменту зовнішньоекономічної діяльності. Окреслені перспективи оптимізації результатів зовнішньоекономічної діяльності шляхом нарощування енергетичного потенціалу і підвищення рівня інформаційної упорядкованості підприємства як складної системи, здатної до самоорганізації.
Обоснована целесообразность применения категориального аппарата синергетики в исследовании внешнеэкономической деятельности предприятия. Охарактеризованы энтропические свойства внешнеэкономических операций, усиливающие неопределённость современной бизнес-среды. Проанализированы перспективы использования модели энергоэнтропического баланса в процессе управления внешнеэкономической деятельностью. Описана негэнтропическая сущность менеджмента внешнеэкономической деятельности. Определены перспективы оптимизации результатов внешнеэкономической деятельности путем увеличения энергетического потенциала и повышения уровня информационной упорядоченности предприятия как сложной самоорганизующейся системы.
The expediency of use of categorical apparatus of synergy in the study of international business activity was grounded. The entropy properties of foreign operations that increase the uncertainty of the modern business environment were characterized. The prospects of models of energy entropic balance in the management of foreign economic activity were analyzed. The negentropic nature of foreign economic management was described. The prospects of optimizing the results of foreign economic activity by increasing the energy capacity and increased information order of the enterprise as a complex system capable of self-organization were described.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/5000
ISSN: 2413-3960
UDC: 339.9:338.242
metadata.dc.type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра управління персоналом і економіка праці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Khytra_visnyk_v5_2015.pdf586,85 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.