Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4859

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Контактне динамо як генератор когерентних космічних форм руху та джерело планетарної, сонячної, галактичної і метагалактичної енергії. Частина IV
Other Titles: Contact dynamo as a generator of the coherent space forms of motion and a source of the planetary, solar, galactic, and metagalactic energy. Рart IV
Authors: Заспа, Ю.П.
Zaspa, Yu.P.
Keywords: контактне динамо;космічна система;енергія;металічний водень;активні галактичні ядра;пульсари;цефеїди;гаммасплески;барстери;релятивістські джети;турбулентність;червоне зміщення;космологічна сингулярність;contact dynamo;space system;energy;metal hydrogen;active space cores;pulsars;Cepheid;bursters;relativistic jets;turbulence;redshift;the cosmological singularity
Issue Date: 2016
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Заспа, Ю.П. Контактне динамо як генератор когерентних космічних форм руху та джерело планетарної, сонячної, галактичної і метагалактичної енергії. Частина IV [Текст] / Ю. П. Заспа // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2016. – № 3. – С. 115-128.
Abstract: На основі запропонованої моделі космічного контактного динамо розглянуті фізичні механізми часової перемінності різномасштабних космічних об’єктів: пульсарів, цефеїд, активних галактичних ядер, джерел гаммасплесків, барстерів. Показано, що густина ядер пульсарів значно нижча за відомі теоретичні значення для моделей замагнічених нейтронних зір, що свідчить про хибність концепції існування нейтронних зір, як таких. Встановлено, що пульсаційна стала цефеїд залежить від їх структурних параметрів, а також від порядкового індексу пульсацій, що ставить під сумнів широке використання цих об’єктів у якості ”стандартних свіч” при вимірюванні космічних відстаней. Контактні механізми перемінності галактичних об’єктів з активними ядрами (квазарів, блазарів, сейфертівських галактик та ін.) не потребують штучних теоретичних конструкцій у вигляді центральних чорних дір. Це також відноситься до джерел гаммасплесків та барстерів. Показано, що контактна генерація релятивістських джетів, а також нерелятивістських струменів ( в об’єктах ГербігГаро) йде за рахунок вивільнення внутрішньої електромагнітної енергії металізованого водню, запасеної в активних ядрах відповідних космічних систем на початковому етапі гравітаційного колапсу. Ця ж енергія вивільняється при катастрофічному розширенні (а не при вторинному колапсі) ядер нових та наднових зір, що прямо суперечить існуючим уявленням про спалахи цих зір. Відмічено, що відомі спектри випромінювання більшості космічних об’єктів пояснюються властивостями квазідвовимірної контактнонаведеної та тривимірної спіральної турбулентності, які відзначаються оберненим каскадом енергії при прямому каскаді енстрофії (спіральності). При цьому немонотонність спектрів космічної турбулентності обумовлена контактною генерацією когерентних структур руху. Критично проаналізовано існуюче космологічне тлумачення червоного зміщення у спектрах далеких галактик та наднових зір. Показано, що таке зміщення в дійсності обумовлене резонансним розсіянням світла на частинках космічного пилу, що супроводжується поверхневою трансформацією світлових хвиль в червону частину спектру. Це вказує на хибність відомих теорій космологічної сингулярності (Великого Вибуху) та прискореного розширення Всесвіту. Відмічено, що неврахування істотного запасу внутрішньої електромагнітної енергії металізованого водню в енергетичному балансі космічних систем стало фатальною помилкою існуючої астрофізики, яка врешті скотилась до містичних понять чорної матерії та темної енергії, закладених в основу стандартних астрофізичних та космологічних моделей.
Basing on the model of space contact dynamo the physical mechanisms of time variableness of multiscale space objects: pulsars, Cepheid, active galactic cores, gammaray burst sources, bursters. It is revealed that the density of pulsars cores is much lower than wellknown theoretical values for magnetized neutron stars models that shows the fallacy of the concept of the neutron stars existence. It is found, that pulsating Cepheid constant depends on their structural parameters and also on the sequence of pulsations index, which casts doubt on the widespread use of these facilities as "standard candles" for cosmic distances measuring. Contact mechanisms of the variableness of galactic objects with active cores (quasars, Blazar, Seyfert galaxies, etc.). do not need any artificial theoretical constructs like central black holes. This also belonges to the sources of gammaray bursts and bursters. It is shown that the contact in relativistic jets generation and nonrelativistic jets (in the HerbihGaro objects) is due to release of the metallic hydrogen internal energy stored in the active cores of the relevant space systems at the initial stage of gravitational collapse. Equal energy releases during the catastrophic expansion (not the secondary collapse) of the cores of new and supernovae stars that directly contradicts existing ideas about the flashes of such stars. It is noted, that the wellknown emission spectra of the majority of cosmic objects is explained by the properties of twodimensional contactinduced and threedimensional spiral turbulence that are marked for the inverse energy cascade in the direct cascade enstrophy (helicity). This nonmonotonous of the cosmic turbulence spectra is caused by the contact generation of the coherent movement structures. The existing cosmological interpretation of the red shift in the spectra of distant galaxies and supernovae stars is critically analysed. It is explained that such bias actually caused by the light scattering resonance on particles of cosmic dust, accompanied by superficial transformation of light waves into the red part of the spectrum. This points to the fallacy of the wellknown theories of cosmological singularity (Big Bang) and the accelerated expansion of the Universe. It is marked that the neglection of substantial reserve of the internal electromagnetic metallic hydrogen energy in the energy balance of the space systems was a fatal mistake in the existing astrophysics that eventually came to mystical concepts of dark matter and dark energy underlying in the basis of the standard astrophysical and cosmological models.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/4859
UDC: 521.1:523.2:523.6:523.9:524.6:524.8:532.5.01:534.1:621.891
Content type: Стаття
Appears in Collections:Вісник ХНУ. Технічні науки - 2016 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ЗАСПА2.pdf4,42 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.