Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/4248

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Соціо-еколого-економічні засади природокористування: інновації, інвестиції та механізм реалізації
Authors: Скрипчук, Петро Михайлович
Строчкнко, Наталія Іванівна
Рибак, Віктор Валерійович
Keywords: соціо-еколого-економічні засади природокористування;інвестиційно-інноваційна привабливість природокористування;інституційно-іноваційні зрушення економіки;індекс людського розвитку;водогосподарський менеджмент;сталий розвиток;екологічний аудит;аграрне природокористування
Issue Date: 25-Feb-2014
Publisher: Національний університет водного господарства та природокористування
Citation: Соціо-еколого-економічні засади природокористування: інновації, інвестиції та механізм реалізації : монографія /П. М. Скрипчук, Н. І. Строченко, В. В. Рибак [та ін.] ; за ред. П. М. Скрипчука ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2014. - 454 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці розд.
Abstract: У монографії розкрито теоретико-методологічні та практичні засади формування інноваційно-інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання у сфері природокористування. Запропоновано сучасні парадигми природокористування в еволюції економічного розвитку суспільства, методологічні основи формування водогосподарського та аграрного менеджменту. Розроблено методологію і механізми забезпечення якості навколишнього природного середовища, обґрунтовано ціноутворення земельних ресурсів із врахуванням їх трансформації та екологічного стану, запропоновано методику екологічного аудиту сільськогосподарських земель та інновації й інвестиції в аграрному природокористуванні. Монографію рекомендовано широкому загалу фахівців із економіки природокористування, екологічного менеджменту, екологічної безпеки, громадських та державних організацій, викладачам, аспірантам та студентам.
Description: ЗМІСТ РОЗДІЛ 1. ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІКИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 1.1. Інвестиційно-інноваційна привабливість природокористування як передумова сталого розвитку. 1.2. Методологія і механізми забезпечення якості навколишнього природного середовища на основі державно-приватного партнерства 1.3. Методологічні аспекти екологічного оподаткування в системі управління природокористування 1.4. Інституційно-іноваційні зрушення економіки біорізномаїття 1.5. Вимірювання індексу людського розвитку в умовах формування сучасної соціо-економічно-екологічної системи РОЗДІЛ 2. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВОДОГОСПОДАРСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 2.1. Формування концепції водогосподарського менеджменту у контексті сталого розвитку 2.2. Науково-теоретичні підходи до формування системи показників сталого розвитку водогосподарського комплексу 2.3. Водний слід: баланс, збитки, екологічна сертифікація 2.4. Діагностика прикладних аспектів інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств сфери водопостачання та водовідведення 2.5. Еколого-економічне обґрунтування використання сапропелю РОЗДІЛ 3. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ 3.1. Методика та інформаційне забезпечення процедури екологічного аудиту 3.2. Оцінка за інтегральними показниками 3.3. Методичні підходи до моделювання екологічної ситуації 3.4. Оцінювання рядів спостережень трансформації рівнів ґрунтових вод 3.5. Ціноутворення земельних ресурсів з врахуванням їх екологічного стану 3.6. Організаційно-економічний механізм аграрного природокористування на осушуваних сільськогосподарських землях РОЗДІЛ 4. ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ АГРАРНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ІННОВАЦІЇ ТА МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ 4.1. Формування інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання на осушуваних землях 4.2. Землезабезпеченість як основа ефективного використання ресурсного потенціалу аграрних формувань регіону 4.3. Інновації оцінювання трансформації земель зони Полісся України 4.4. Особливості аграрного природокористування на радіоактивно забруднених торфових ґрунтах 4.5. Органічне землекористування: макро- та мікроекономічні виміри 4.6. Організаційно-економічний механізм просування органічної продукції
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/4248
ISBN: 978-966-327-285-6
UDC: 330.15:504.062
metadata.dc.type: Книга
Appears in Collections:Кафедра екології та біологічної освітиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.