Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3802

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Аналіз особливостей впливу амплітудно фазових спотворень на оброблення маніпульованих сигналів
Other Titles: Analysis features impact on amplitude phase distortion signal processing manipulated
Authors: Єрьоменко, О.І.
Eromenko, O.I.
Keywords: фазова синхронізація;амплітудно-фазові спотворення;оброблення сигналів;phase synchronization;amplitude and phase distortion;signal processing
Issue Date: 2014
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Єрьоменко, О. І. Аналіз особливостей впливу амплітудно фазових спотворень на оброблення маніпульованих сигналів [Текст] / О. І. Єрьоменко // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2014. – № 5. – С. 231-239.
Abstract: Розглянуто питання побудови та аналізу пристрою обробки сигналів із системами синхронізації. Сформовано схему приймача маніпульованих сигналів шляхом узагальнення схем синхронізації з системою фазового автоматичного підстроювання частоти. Формалізовано процеси в схемі приймача з метою визначення неоднозначності фази в системі фазової синхронізації у випадку оброблення сигналу з частотною маніпуляцією. Розглянуто питання неоднозначності фази ±180° та ±90° при демодуляції маніпульованих сигналів. Запропоновано рішення для усунення ефекту зворотної роботи використанням відносного декодування. Встановлено вплив системи синхронізації у приймачі QPSK – модульованих сигналів на зміну динаміки спотворень сигналу на приймальному боці каналу зв’язку з допомогою визначення помилки за констеляційною діаграмою. Експериментально визначено характер зміни констеляційних діаграм при виникненні помилок приймання за наявності амплітуднофазових спотворень в каналі передавання інформації. Описано методику оцінки динаміки спотворення сигналу в каналі передавання інформації використанням величини вектору помилки EVM (Error Vector Magnitude). Проведено дослідження впливу нестабільності квадратурних компонент сигналу в каналі передавання інформації на рівень величини вектору помилки EVM для каналу з QPSK. Отримано залежності динаміки зміни вектору помилки EVM у випадку фазової нестабільності квадратурних компонентів сигналу за відсутності системи синхронізації та за її наявності.
A question of constructing and analyzing device signal processing systems with synchronization. Form a receiver circuit signals manipulated by synthesis schemes sync with the phase automatic frequency tuning. Formalized processes in the receiver circuit to determine the phase ambiguity in the phase synchronization in the case of processing the signal with frequency manipulation. The problem of phase ambiguity ±180° and ±90° manipulated in demodulation signals. A decision to eliminate the effect of a relatively backward decoding. Establish the impact of synchronization in the receiver QPSK modulated signals to change the dynamics of signal distortion at the receiving side of the channel due to errors by defining constellations diagram. Experimentally determined character changes constellations diagrams in case of errors reception in the presence of amplitude phase distortion in the channel information transfer. A method for assessing the dynamics of signal distortion in the channel information transmission using error vector magnitude EVM (Error Vector Magnitude). The influence of instability quadrature component of the signal in the channel of transmission of information on the level of error vector magnitude EVM channel with QPSK. The dependencies of changes of EVM error vector in the case of phase instability quadrature component of the signal in the absence of synchronization and, if available.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/3802
ISSN: 2307-5732
UDC: 621.396.96
Content type: Стаття
Appears in Collections:Вісник ХНУ. Технічні науки - 2014 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vchnu_tekh_2014_5_44.pdf1,21 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.