Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/3748

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Розв’язування нечіткої антагоністичної 2 x 2-гри
Other Titles: Решение нечеткой антагонистической 2 x 2-игры
Solving the fuzzy antagonistic 2 x 2-game
Authors: Романюк, В.В.
Romanuke, V.V.
Keywords: моделювання в умовах невизначеності;прийняття рішень в умовах невизначеності;нечітка 2 x 2-гра;безкоаліційна метагра;оптимальна поведінка;моделирование в условиях неопределенности;принятие решений в условиях неопределенности;нечеткая 2 x 2-игра;бескоалиционная метаигра;оптимальное поведение;modeling within uncertainty;decision making within uncertainty;fuzzy 2 x 2-game;noncooperative metagame;optimal behavior
Issue Date: 2011
Citation: Романюк В. В. Розв’язування нечіткої антагоністичної 2 x 2-гри / В. В. Романюк // Радіоелектроніка, інформатика, управління. – 2011. – № 1. – С. 74–79.
Abstract: Представлено концепцію розв’язування антагоністичної 2 x 2-гри, елементи матриці якої задаються у формі неодноелементних множин. Показано, що розв’язком такої нечіткої гри може бути спеціальний перетин розв’язків усіх звичайних 2 x 2-ігор, елементи матриць яких утворюють ці множини. Для випадків, коли такий перетин виявиться порожнім, пропонується використання нечіткого розв’язку нечіткої 2 x 2-гри. За умови неприйнятності подібного розв’язку будується безкоаліційна метагра, розв’язок якої міститиме оптимальні поведінки обох гравців у вихідній нечіткій 2 x 2-грі.
Представлена концепция решения антагонистической 2 x 2-игры, элементы матрицы которой задаются в форме неодноэлементных множеств. Показано, что решением такой нечеткой игры может быть специальное пересечение решений всех обычных 2 x 2-игр, элементы матриц которых образуют эти множества. Для случаев, когда такое пересечение окажется пустым, предлагается использование нечеткого решения нечеткой 2 x 2-игры. При условии неприемлемости подобного решения строится бескоалиционная метаигра, решение которой будет содержать оптимальные поведения обоих игроков в исходной нечеткой 2 x 2-игре.
There has been represented a concept of solving the antagonistic 2 x 2-game, whose matrix elements are defined in the form of non-one-element sets. It has been revealed that the solution of such fuzzy game may be a special intersection of solutions of all ordinary 2 x 2-games, whose matrices elements constitute those sets. For cases when such intersection appears to be empty, it is suggested to use a fuzzy solution of a fuzzy 2 x 2- game. If this solution is unacceptable, a noncooperative metagame is constructed, the solution of which will contain the optimal behavior of both players in the initial fuzzy 2 x 2-game.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/3748
ISSN: 1607-3274
UDC: 519.832.3
metadata.dc.type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра інженерії програмного забезпечення

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13.pdf291,64 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.