Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/3081

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Інноваційні підходи до маркетингового оцінювання конкурентного потенціалу підприємства
Other Titles: Инновационные подходы к маркетинговому оценивания конкурентного потенциала предприятия
Innovative approaches to the evaluation of competitive marketing potential of the company
Authors: Ковальчук, С.В.
Kovalchuk, S.V.
Keywords: маркетингове оцінювання;конкурентоспроможність;фінансовий потенціал підприємства;потенціал споживачів;потенціал конкурентів;інноваційний потенціал;маркетинговое оценивания;конкурентоспособность;финансовый потенциал предприятия;потенциал потребителей;потенциал конкурентов;инновационный потенциал;marketing evaluation;competitiveness;financial potential of the enterprise;potential customers;potential competition;innovation potential
Issue Date: 2013
Citation: Ковальчук С. В. Інноваційні підходи до маркетингового оцінювання конкурентного потенціалу підприємства / С. В. Ковальчук // Соціально-економічний розвиток регіонів у контексті міжнародної інтеграції : наук. журн. / Херсонський нац. техн. ун-т. – 2013. – № 12 (1). – С.75-81.
Abstract: В статті розглянуто визначення економічної природи поняття «конкурентний потенціал підприємства» та охарактеризовано його складові. Систематизовано існуючі методи оцінювання конкурентного потенціалу підприємства Запропоновано процесно-організаційний підхід до маркетингового оцінювання конкурентного потенціалу підприємств. На основі внутрішніх та зовнішніх індикаторів конкурентного потенціалу підприємства запропонована критеріальна база його оцінки. Удосконалено метод матричного аналізу для визначення конкурентної позиції підприємства та стану його конкурентного потенціалу.
В статье рассмотрены определения экономической природы понятия «конкурентный потенциал предприятия» и охарактеризованы его составляющие. Систематизированы существующие методы оценки конкурентного потенциала предприятия Предложено процессно-организационный подход к маркетинговому оценивания конкурентного потенциала предприятий. На основе внутренних и внешних индикаторов конкурентного потенциала предприятия предложена исходная база его оценки. Усовершенствован метод матричного анализа для определения конкурентной позиции предприятия и состояния его конкурентного потенциала.
In the article the definition of the economic nature of the concept of "competitive potential of the company" and describes its components. Systematized existing methods of assessment of the competitive potential of the company proposed process-organizational approach to marketing assessment of the competitive potential of enterprises. Based on internal and external indicators of competitive potential of the company proposed by criteria base its evaluation. The method of matrix analysis to determine the competitive position of the company and the state of its competitive potential.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/3081
UDC: 65.012.4: 658.62.018
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра маркетингу і торговельного підприємництва

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2.doc244 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.