Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2184

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Синергізм спільних підприємств
Other Titles: Synergy of joint ventures
Authors: Хитра, Олена Володимирівна
Khytra, Olena
Keywords: зовнішньоекономічні зв’язки;іноземні інвестиції;інтернаціональний синергізм;синергізм диверсифікації;синергізм співробітництва;спільне підприємство;internal economic links;foreign investment;international synergy;synergy of diversification;synergy of cooperation;joint venture
Issue Date: 26-Jan-2002
Publisher: Тернопільська академія народного господарства
Citation: Хитра О. В. Синергізм спільних підприємств [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.05.01 / Хитра Олена Володимирівна ; Терноп. акад. нар. госп-ва. - Т., 2001. - 20 с.
Abstract: Дисертація присвячена теоретико-методологічному обґрунтуванню формування моделі спільного підприємства, орієнтованого на досягнення синергічного ефекту в умовах глобальних інтеграційних процесів. У роботі визначено основні позиції характеристики синергізму як категорії стратегічного менеджменту, введено поняття “синергізм диверсифікації”, “синергізм співробітництва”, “інтернаціональний синергізм”; сформовано загальне визначення спільного підприємства, систематизовано його відмінні риси та основні види синергізму СП; побудовано баланс переваг і недоліків, критеріїв доцільності створення СП; сформовано головні функціональні ролі та класифікаційні ознаки спільних підприємств; розроблено загальну модель синергічних взаємозв’язків у межах СП. Проаналізовано світовий досвід створення та функціонування спільних підприємств, на основі чого розроблено схему періодизації процесу еволюції СП. На основі результатів авторського дослідження економічної діяльності спільних підприємств Хмельницької області обґрунтовано необхідність вжиття заходів щодо прискорення процесу трансформації потенційного синергізму СП у синергізм реальний. Сформовано модель організації спільних підприємств на засадах концепцій синергізму і “технологічного ланцюжка”. Запропоновано авторську методику розподілу привнесених ресурсів і одержаного прибутку від господарської діяльності СП. Поглиблено методологічний підхід до питання оцінки економічної ефективності діяльності СП, введено показники для розрахунку загального ступеня і структури синергічного ефекту спільного підприємства. Основні результати дисертаційної роботи впроваджено в економічну практику.
The dissertation is devoted to basic and methodological rationality of working out an effective joint venture’s synergy model under the global integrational processes. The main positions of international synergy description have been fixed in the dissertation. The general definition of “joint venture”, its attributes, advantages, deficiencies, functional roles and classificational features have been elaborated. The joint venture’s synergy theory has been worked out. The world experience of joint enterprise has been analyzed and the scheme of JV’ evolution process’ periodisation has been worked out. The objective necessity to effectivizate JV-projects’ synergy connections has been substantiated by the results of author’s investigation of economic activity of joint ventures of the Khmelnitsky Region. The model of joint venture on the grounds of synergy and “technological chain” establishment has been worked out in the dissertation. The author’s method of resources and profits distribution has been suggested. The methodological approach to the problem of JV’ effectiveness calculation has been deepened. The basic results of dissertation are applied into economic practice.
URI: http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2184
UDC: 334.726
Content type: Автореферат
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01HOVSSP.pdf564,4 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.