Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11121

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Методи оптимізації структури капіталу корпорації
Other Titles: Methods of corporate capital structure optimization
Authors: Фролов, С.М.
Диха, М.В.
Дзюба, В.В.
Frolov, S.
Dykha, M.
Dziuba, V.
Keywords: фінансова політика;капітал корпорації;фінансові результати;фінансовий леверидж;financial policy;corporate capital;financial performance;financial leverage
Issue Date: 2021
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Фролов С. М. Методи оптимізації структури капіталу корпорації / С. М. Фролов, М. В. Диха, В. В. Дзюба // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2021. – № 5, т. 1. – С. 258-263.
Abstract: При формуванні оптимальної структури капіталу важливе значення має вибір методів, підходів, інструментів, який обумовлюються комплексом вихідних умов, необхідністю виконання поставлених завдань, досягнення результатів / стратегічних орієнтирів. Метою статті визначено систематизацію наукових підходів до оптимізації структури капіталу, з’ясування впливу чинників на структуру капіталу корпорації, що слугуватиме підґрунтям для забезпечення оптимального рівня структури капіталу. У результаті дослідження систематизовано погляди науковців щодо оптимізації структури капіталу, виокремлено та описано ключові аспекти трьох основних підходів такої оптимізації. Охарактеризовано підходи, які використовують при визначенні фінансового левериджу. Обґрунтовано доцільність визначення фінансового левериджу через співвідношення EPS-прибутку на акцію (earnings per share) та EBIT-прибутку до сплати відсотків та податку (earnings before interest and taxes). Визначено найбільш розповсюджені методи оптимізації структури капіталу: метод витрат на капітал (метод мінімізації середньозваженої вартості капіталу); метод визначення ефекту фінансового левериджу або метод максимізації рівня фінансової рентабельності; метод визначення комплексного операційно-фінансового важелю; метод оцінювання EBIT-EPS, метод Du Pont, метод операційного прибутку та метод скоригованої теперішньої вартості. Описано їх особливості, переваги та недоліки використання. Систематизовано фактори, які впливають на фінансовий леверидж, визначено позитивний або негативний вплив кожного із визначених факторів на фінансовий леверидж. Сформовано матрицю факторів, що визначають оптимальну структуру капіталу з огляду на середовище (внутрішнє чи зовнішнє) та реалізацію фінансової політики (на стратегічному чи операційно-тактичному рівнях).
When forming the optimal capital structure, the choice of methods, approaches, tools is important, which is determined by a set of initial conditions, the need to perform the tasks, achieving results / strategic guidelines. The purpose of the article is to systematize scientific approaches to optimize the capital structure, to clarify the impact of factors on the capital structure of the corporation, which will serve as a basis for ensuring the optimal level of capital structure. As a result of the research, the views of scientists on the optimization of capital structure are systematized, the key aspects of the three main approaches to such optimization are singled out and described. The approaches used in determining financial leverage are described. The expediency of determining financial leverage through the ratio of EPS - earnings per share and EBIT - earnings before interest and taxes is substantiated. The most common methods of capital structure optimization are identified: the method of capital expenditures (the method of minimizing the weighted average cost of capital); the method of determining the effect of financial leverage or the method of maximizing the level of financial profitability; method of determining the complex operational and financial leverage; EBIT-EPS valuation method, Du Pont method, operating profit method and adjusted present value method. Their features, advantages and disadvantages of use are described. The factors influencing financial leverage are systematized, the positive or negative influence of each of the determined factors on financial leverage is determined. A matrix of factors that determine the optimal capital structure in terms of the environment (internal or external) and the implementation of financial policy (at the strategic or operational-tactical levels).
URI: http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/11121
UDC: 336.647
Content type: Стаття
Appears in Collections:Вісник ХНУ. Економічні науки - 2021 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vknu-es-2021-n-5-298-258-263[1].pdf506,36 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.