Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/handle/123456789/10619

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Автоматизований підхід до розв’язання типових задач цивільного захисту
Other Titles: Analysis of changes in regulation of natural illumination in accordance with state construction regulations
Authors: Соколан, Ю.С.
Паршенко, К.А.
Sokolan, I.S.
Parshenko, K.A.
Keywords: оцінка радіаційної обстановки;ядерне ураження;цивільний захист;програмне забезпечення;дози опромінення;рівень радіації;коефіцієнт ослаблення радіації;nuclear destruction;civil defence;software;assessment of the radiological situation;irradiation exposure;radiation level intensity;radioactive radiation attenuation coefficient
Issue Date: 2021
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Соколан Ю. С. Автоматизований підхід до розв’язання типових задач цивільного захисту / Ю. С. Соколан, К. А. Паршенко // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. - 2021. - № 3. - С. 12-18.
Abstract: У роботі запропоновано новий автоматизований підхід та наведено детальний опис розробленої програми для розв’язання типових задач цивільного захисту з оцінки радіаційної обстановки, розрахунку осередку зони ураження, визначення коефіцієнта ослаблення багатошарового перекриття, визначення можливої дози опромінення населення і особового складу формувань цивільного захисту, а також визначення допустимої тривалості перебування людей на зараженій місцевості. Розроблений програмний продукт дає можливість визначити межі зон руйнувань, розміри зон пожеж, автоматично побудувати схему осередку ядерного ураження, визначити надмірний тиск на території об’єкту, ступінь руйнувань елементів об’єкту, площі зон руйнувань, в яких опинився об’єкт, кількість та втрати населення в зоні руйнувань у відповідності із стандартною методикою. За результатами проведених досліджень встановлено, що розроблений програмний продукт пришвидшує розв’язання типових задач цивільного захисту з оцінки радіаційної обстановки приблизно в 10 разів та збільшує точність розрахунків на 10 % у зв’язку із відсутністю заокруглень при проведенні обчислень. Крім того, така програма може використовуватись для спрощення перевірки викладачами практичних робіт студентів при їх вивченні дисципліни «Цивільний захист». Описана програма може використовуватись не лише в межах вивчення дисципліни «Цивільний захист», але й відповідними спеціально уповноваженими органами виконавчої влади з питань цивільного захисту для швидкого та точного проведення оцінки радіаційної обстановки та розрахунку доз опромінення населення в регіонах.
This paper presents a novel automated approach and describes in details developed software for problem solution of typical tasks of civil defence concerning assessment of the radiological situation, calculation of impact zone center, determination of transmission factor of multilayered inter-floor covering, determination of potential irradiation exposure of the population and civil defence personnel assets, along with determination of possible duration of people presence on contaminated ground. Developed software confers a possibility to determine borders of destruction zones, dimensions of fire areas, automatically construct a graph of nuclear destruction center, areas of destruction zones, determine excessive pressure on the territory of the object, destruction level of object elements, areas of destruction zones, in which the object is located, population number and deaths within destruction borders in accordance with standard methodology. Based on carried out research findings it was determined that developed software boosts solution of typical civil defence problems concerning assessment of the radiological situation approximately by ten times and increases computational accuracy by 10% owing to the absence of approximation during calculation conduction. Furthermore, such software can be used for simplification of students’ papers grading by lecturers during their taking a subject of Civil defence. Described software can be used not only as part of educational process of Civil defence subject, but also by corresponding dedicated government agencies in the matter of civil defence for prompt and accurate assessment of radiological situation and calculation of irradiation exposure of the population in regions.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10619
UDC: 004.5:614.8
Content type: Стаття
Appears in Collections:Вісник ХНУ. Технічні науки - 2021 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4-2.pdf857,14 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.