Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10583

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorДжигун, Л.М.-
dc.contributor.authorБерегова, Н.П.-
dc.contributor.authorDzhigun, L.-
dc.contributor.authorBeregova, N.-
dc.date.accessioned2021-10-22T06:13:32Z-
dc.date.available2021-10-22T06:13:32Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.citationДжигун Л. М. Психологічний тревелог: походження та історичний розвиток / Л. М. Джигун, Н. П. Берегова // Psychology Travelogs. – 2021. – Iss. 1. – P. 83-98.uk_UA
dc.identifier.urihttp://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10583-
dc.description.abstractУ статті представлено аналіз психолого-педагогічних досліджень щодо історії виникнення психологічних тревелогів. Висвітлено зміст поняття тревелог як форми творчого субєктивно- емоційного освоєння фізичного або психічного простору шляхом переміщення в ньому . Розглянуто поняття тревелогу як одної з найдавніших форм творчості людини. Розкрито елементи травелогу:чужий національний наратив . Тревелог повинен пропонувати погляд зсередини – уявлення про чуже нам місце від людей, які там живуть;свій національний наратив, характер, темперамент. Через спостереження чужого наративу та порівнняння з власним, можна краще зрозуміти та відчути свій;політична проблематика. Порівняння «своє-чуже» неминуче веде до політичних висновків. Необов’язково акцентувати на суто політичних питаннях, краще показати, як впливає інша форма правління на виразні особливості життя людей та культурний феномен цієї країни, етнопсихологію;побутова панорама. Гумус, на якому виростає тревелог – це побут країни – звички, страви, одяг, преференції в уявленнях тощо;злам стереотипів. Чим більше ми дізнаємося, тим більш «захитаними» стають типові погляди, й сталі стереотипи піддаються сумнівам;біографічна панорама. В тревелозі обов’язково повинен бути особистий погляд дослідника, що вирізняє його серед інших. Проаналізовано, що емотивні конструкції свідчать, що дослідник моделює образ дороги крізь призму сприйняття аномальності часу, за умов викривленого континууму. У такий спосіб розкриває модель часово-просторового континууму, позначеного втратою сенсу свого існування, свій обсяг і значення для «Я»-его. Психологічна творчість освітлює синтез поглядів, переконань, принципів, оцінок, життєві позиції, програми поведінки та діяльності дослідника. Доведено, що саме концепт «тревелог» з його архетипними елементами (Подорожній, Шлях, Пригода) виявляється найбільш «зручним» інструментарієм на даному етапі проникнення в сутність психічного (свідоме-несвідоме).uk_UA
dc.description.abstractThe article presents an analysis of psychological and pedagogical research on the history of psychological travelogues. The meaning of the concept of trevelogue as a form of creative subjective-emotional development of physical or mental space by moving in it is highlighted. The concept of travelogue as one of the oldest forms of human creativity is considered. Elements of a travelogue are revealed: another's national narrative. Travelogue should offer an inside look - an idea of a foreign place from the people who live there, their national narrative, character, temperament. By observing someone else's narrative and comparing it with one's own, one can better understand and feel one's own political issues. Comparing "one's own and another's" inevitably leads to political conclusions. It is not necessary to focus on purely political issues, it is better to show how another form of government affects the expressive features of people's lives and the cultural phenomenon of this country, ethnopsychology, domestic panorama. The humus on which the trevelogue grows is the way of life of the country - habits, dishes, clothes, preferences in ideas, etc., breaking stereotypes. The more we learn, the more "shaky" the typical views become, and persistent stereotypes are questioned; biographical panorama. The trevelogue must have a personal view of the researcher that distinguishes it from others. It is analyzed that emotional constructions indicate that the researcher models the image of the road through the prism of the perception of the anomaly of time, under conditions of a curved continuum. In this way he reveals the model of the temporal-spatial continuum, marked by the loss of the meaning of his existence, his volume and significance for the "I". Psychological creativity illuminates the synthesis of views, beliefs, principles, assessments, life positions, programs of behavior and activities of the researcher. It is proved that the concept of "travellog" with its archetypal elements (Traveler, Way, Adventure) is the most "convenient" toolkit at this stage of penetration into the essence of the mental (conscious-unconscious).uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherХмельницький національний університетuk_UA
dc.subjectархетипні елементиuk_UA
dc.subjectквестuk_UA
dc.subjectтревелогuk_UA
dc.subjectемотивні конструкціїuk_UA
dc.subjectконцептuk_UA
dc.subjectarchetypal elementsuk_UA
dc.subjecttravelogueuk_UA
dc.subjectemotional constructionsuk_UA
dc.subjectquestuk_UA
dc.subjectconceptuk_UA
dc.titleПсихологічний тревелог: походження та історичний розвитокuk_UA
dc.title.alternativePsychological travelogue: origin and historical developmentuk_UA
dc.typeСтаттяuk_UA
dc.subject.udc159.96uk_UA
Appears in Collections:Psychology travelogs - 2021 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
46.pdf389,37 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.