Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10529

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Mathematical modeling of contact interaction of a pre-stressed ring stamp and elastic half-space with initial stresses
Other Titles: Математичне моделювання контактної взаємодії попередньо напруженого кільцевого штампа та пружного півпростору з початковими напруженями
Authors: Ярецька, Наталія Олександрівна
Yaretska, N.О.
Keywords: unequal roots;linearized theory of elasticity;Bartenev--Khazanovich`s potential;incompressible bodies;залишкові напруження;рівні корені;лінеаризована теорія пружності;потенціал Бартенєва-Хазановича;нестисливі тіла
Issue Date: 29-Jun-2021
Publisher: Херсон: ХНТУ
Citation: Yaretska N. O. Mathematical modeling of contact interaction of a pre-stressed ring stamp and elastic half-space with initial stresses / N. O. Yaretska // Applied questions of mathematical modelling. – Vol. 4, Iss. 1. – P. 261-269.
Abstract: Стаття присвячена математичному моделюванню контактної взаємодії попередньо напруженого кільцевого штампа та пружного півпростору з початковими (залишковими) напруженнями. Представлено розв’язок для кільцевого пружного штампа, що враховує вплив початкових напружень. Задачу розв’язано у випадку рівних коренів визначального рівняння. Дослідження представлено в загальному вигляді для теорії великих початкових деформацій і двох варіантів теорії малих початкових деформацій у рамках лінеаризованої теорії пружності при довільній структурі пружного потенціалу. Припускається, що початкові стани пружного кільцевого штампа та пружного півпростору однорідні та рівні. Дослідження проводиться в координатах початкового деформованого стану, які пов'язані з лагранжевими координатами (природного стану). Крім того, вплив кільцевого штампа викликає невеликі збурення відповідних величин основного напружено-деформованого стану. Також передбачається, що пружний кільцевий штамп та пружний півпростір виготовлені з різних ізотропних, трансверсально-ізотропних або композиційних матеріалів. Наведені загальні розв’язки основних диференціальних рівнянь лінеаризованої теорії пружності у випадку осесиметричної деформації для скінченної кільцевої області. У результаті, розв’язки поставленої задачі представлені у вигляді нескінченних рядів, коефіцієнти яких визначаються з нескінченної системи алгебраїчних рівнянь. Проведено дослідження впливу початкових (залишкових) напружень у півпросторі та кільцевому штампі на розподіл контактних характеристик в області контакту. У випадку рівних коренів та потенціалу Бартенєва-Хазановича наведено результати чисельного аналізу, що подані у вигляді графіків, які ілюструють достатньо значний вплив початкових напружень. Отже, вплив початкових напружень на напружено-деформований стан пружного кільцевого штампа, що втискається у пружний півпростір, полягає у тому, що: у випадку стиснення початкові напруження в півпросторі призводять до зменшення напружень у пружному штампі, а у випадку розтягу – до їх збільшення, а для переміщень – навпаки.
The article is devoted to the mathematical modeling of the contact interaction of a pre-stressed annular die and an elastic half-space with initial (residual) stresses. The solution for annular elastic die is presented, which take into account the influence of initial stresses. The problem is solved in the case of equal roots of the defining equation. The study is presented in general for the theory of large initial deformations and two versions of the theory of small initial deformations in the framework of the linearized theory of elasticity for an arbitrary structure of the elastic potential. It is assumed that the initial states of the elastic annular die and the elastic half-space are homogeneous and equal. The study was carried out in the coordinates of the initial deformed state, which are associated with the Lagrangian coordinates (natural state). In addition, the effect of the annular die causes small perturbations of the corresponding values of the basic stress-strain state. It is also assumed that the elastic annular die and the elastic half-space are made of various isotropic, transversely isotropic, or composite materials. General solutions of the main differential equations of the linearized theory of elasticity in the case of axisymmetric deformation for a finite annular region are presented. As a result, the solutions to the problem posed are presented in the form of infinite series. The coefficients of this series are determined from an infinite system of algebraic equations. The study of the influence of the initial (residual) stresses in the halfspace and the annular die on the distribution of contact characteristics in the contact area is carried out. In the case of equal roots and the Bartenev-Khazanovich`s potential, the results of numerical analysis are presented. These results are presented in the form of graphs. They illustrate the rather significant influence of the initial stresses. Therefore, the effect of initial stresses on the stress-strain state of the elastic annular die, which is pressed into the elastic half-space, is that: in the case of compression, the initial stresses in the half-space lead to a decrease in stresses in the elastic die, and in the case of stretching - to their increase. But in the case of displacement is the opposite
Description: DOI: https://doi.org/10.32782/KNTU2618-0340/2021.4.1.28, https://ojs.kntu.net.ua/index.php/aqmm/issue/view/6
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10529
ISSN: 2618-0332
UDC: 539.3
metadata.dc.type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра вищої математики і комп’ютерних застосувань

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
124-Текст статті-296-1-10-20210815.pdf467,8 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.