Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10300

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Порівняльний аналіз методів розрахунку періодичних процесів нелінійних електромеханічних систем
Other Titles: Comparative analysis of calculation methods of periodic processes of nonlinear electromechanical systems
Authors: Білий, Леонід Адамович
Поліщук, Олег Степанович
Лісевич, Світлана Петрівна
Поліщук, Андрій Олегович
Лучинський, Максим Андрійович
Keywords: диференціальні рівняння;матриця чутливості;прискорений пошук;періодичні процеси;differential equations;sensitivity matrix;accelerated search;periodic processes
Issue Date: 2021
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Порівняльний аналіз методів розрахунку періодичних процесів нелінійних електромеханічних систем / Л. А. Білий, О. С.Поліщук, С. П. Лісевич, А. О. Поліщук, М. А. Лучинський // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2021. – № 1. – С. 93-97.
Abstract: Здійснено аналіз процесів основних методів розрахунку періодичних (стаціонарних) процесів (стаціонарних) процесів нелінійних електромеханічних систем. Моделювання усталених електромеханічних процесів електротехнічних пристроїв, що охоплюють як силові перетворювачі енергії (електричні машини, трансформатори, електромагнітні апарати), так і пристрої автоматики (виконавчі мотори, сельсини, давачі положення, тахогенератори, поворотні трансформатори та інші) є однією з найскладніших проблем через необхідність відтворення фізичних процесів різної природи, які в них протікають. Номінальні режими роботи більшості з них є усталені або періодичні, тобто їх координати (струми, наруги, кутові переміщення та інше) являються періодичними функціями часу. Задача пошуку періодичних розв’язків нелінійних диференціальних рівнянь є складнішою за задачу Коші інтегрування цих рівнянь від початкових умов до усталення, бо накладає на розв’язок ще одну умову – умову періодичності. Основними методами аналізу періодичних процесів у неперервному часі є метод моделей чутливості до початкових умов, екстраполяційний і градієнтний методи. Дана праця присвячена порівнянню вказаних методів, яке ґрунтується на їх придатності до алгоритмізації обчислювального процесу і можливості використання для розв’язування інших задач, таких як визначення статичної стійкості періодичного процесу.
The analysis of processes of the basic methods of calculation of periodic (stationary) processes (stationary) processes of nonlinear electromechanical systems is carried out. Modeling of steady-state electromechanical processes of electrical devices, covering both power energy converters (electric machines, transformers, electromagnetic devices) and automation devices (actuators, selsyn, position sensors, tachogenerators, rotary transformers, etc.) is one of the most difficult problems due to reproduction of physical processes of different nature that take place in them. Nominal operating modes of most of them are fixed or periodic, that is, their coordinates (currents, voltages, angular displacements, etc.) are periodic functions of time. The problem of finding periodic solutions of nonlinear differential equations is more difficult than the Cauchy problem of integrating these equations from the initial conditions to the establishment, because it imposes another condition on the solution - the periodicity condition. The main methods of analysis of periodic processes in continuous time are the method of models of sensitivity to initial conditions, extrapolation and gradient methods. This article is devoted to the comparison of these methods, which is based on their suitability for algorithmization of the computational process and the possibility of using them to solve other problems, such as determining the static stability of the periodic process.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10300
UDC: 621.313
metadata.dc.type: Стаття
Appears in Collections:Вісник ХНУ. Технічні науки - 2021 рікItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.