Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10289

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Створення креативного освітнього середовища на заняттях англійської мови у ЗВО
Authors: Магдюк, Ольга Вікторівна
Keywords: креативне освітнє середовище;заняття із іноземної мови;ЗВО України
Issue Date: Apr-2021
Publisher: Подільський державний аграрно-технічний університет
Citation: Магдюк О. В. Створення креативного освітнього середовища на заняттях англійської мови у ЗВО / О. В. Магдюк // Освітній простір XXI ст.: виклики та перспективи : зб. наук. пр. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. молодих вчених і здобувачів вищої освіти (22 квіт. 2021 р., м. Кам’янець-Подільський). – Кам’янець-Подільський : Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т, 2021. – С. 273-277.
Abstract: На сучасному етапі розвитку мовної освіти затребуваною є не лише толерантна особистість, здатна до рефлексії та емпатії, що розглядалося у дослідженнях останніх років, присвячених формуванню різних компонентів комунікативної компетенції в процесі навчання іноземних мов, а й особистість, здатна до критичного мислення, здатна прийняти рішення в нестандартних ситуаціях, що володіє такими якостями як кмітливість, допитливість, спостережливість, сміливість думки в дії, ініціативність, для якої характерні самоповага, впевненість і вимогливість до себе, комунікабельність, здатність до співпраці, соціальна активність. Сьогодні затребуваною є особистість, яку можна характеризувати як особистість креативну. Формування самостійної творчої особистості в процесі навчання вимагає перенесення акценту з передачі готових знань на розвиток творчих, пізнавальних здібностей студентів, формування у них навичок саморозвитку, самостійного набуття знань. У методиці навчання іноземних мов завдання, що стоять перед іншомовною освітою, не завжди вирішувалися з урахуванням характеру освітнього середовища, яке забезпечувало б креативну навчально-пізнавальну діяльність і сприяло б формуванню креативних якостей особистості. Аналіз психолого-педагогічних досліджень останніх років свідчить про те, що багато авторів звертаються до проблеми створення освітнього середовища, яке б стимулювало творчу активність студентів у процесі їх навчальної діяльності.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10289
metadata.dc.type: Тези доповідей
Appears in Collections:Кафедра іншомовної освіти та міжкультурної комунікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mahdiuk_Dopovid.docx21,34 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.