Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10250

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Аналіз змін у нормуванні природного освітлення приміщень у відповідності із державними будівельними нормами
Other Titles: Analysis of changes in regulation of natural illumination in accordance with state сonstruction regulations
Authors: Соколан, Ю.С.
Паршенко, К.А.
Sokolan, Iu.
Parshenko, K.
Keywords: природне освітлення;бокове освітлення;верхнє освітлення;державні будівельні норми;коефіцієнт природного освітлення;розрахунок площі світлопрорізів;natural illumination;side illumination;overhead illumination;State Construction Regulations;natural illumination coefficient;calculation of light opening area
Issue Date: 2020
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Соколан Ю. С. Аналіз змін у нормуванні природного освітлення приміщень у відповідності із державними будівельними нормами / Ю. С. Соколан, К. А. Паршенко // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2020. – № 6. – С. 67-72 .
Abstract: У роботі проведено аналіз нового методу розрахунку площі світлових прорізів в приміщеннях виробничого та невиробничого характеру. Крім того, проведено детальний аналіз відмінностей у нормування природного освітлення приміщень у відповідності із нововведеними нормами за ДБН В.2.5:28-2018 Природне і штучне освітлення, які діють з 01.03.2020 року. Наведено формули розрахунку площі світлопрорізів на стадії ескізного проектування для систем верхнього та бокового освітлення у відповідності із ДБН В.2.5 – 28 – 2006 та ДБН В.2.5:28-2018. Виокремлено відмінності складових коефіцієнтів для зазначеного розрахунку, до яких відносяться: загальний коефіцієнт світлопропускання матеріалу, коефіцієнт світлопропускання матеріалу, коефіцієнт, що враховує втрати світла в рамах світлопрорізу, коефіцієнт, що враховує втрати світла у сонцезахисних пристроях, коефіцієнт світлового клімату та нормований коефіцієнт природного освітлення. В результаті проведеного аналізу встановлено переваги нової методики розрахунку площі світлових прорізів для систем верхнього та бокового освітлення. Серед основних переваг слід відзначити введення коефіцієнту для металопластикових рам світлових прорізів, оскільки відслідковується тенденція до щорічного збільшення відсотку використання вікон, виготовлених із металопластикових рам. Також встановлено, що зміни у зв’язку із введенням нової методики розрахунку площі світлових прорізів характерні одночасно як для бокового, так і верхнього природного освітлення. Проведений аналіз дає можливість зробити висновок, що нововведена методика регламентування розрахунку площі світлових прорізів при природному освітленні забезпечує більшу точність, оскільки враховує більшу кількість факторів, які можуть вплинути на зміну освітленості, яка утворюється природнім світлом.
Analysis of new calculation method of light opening area in premises of manufacturing and nonproduction character was realized in the article. Furthermore, the detailed analysis of differences in natural illumination regulation in accordance with newly-introduced regulation ДБН В.2.5:28-2018 Natural and artificial illumination, functioning from 01.03.2019 was made. Calculation formulas for light opening area at the stage of initial design for overhead and side illumination systems in accordance with ДБН В.2.5 – 28 – 2006 and ДБН В.2.5:28-2018 were presented. Differences in component coefficients for indicated calculation were emphasized, videlicet: overall coefficient of light transmittance of the material, coefficient of light transmittance of the material, coefficient, considering light losses in frame of light opening, coefficient, considering light losses in sun-protective devices, light climate coefficient and standardized coefficient of natural illumination. As a result of conducted analysis advantages of new method in light opening area calculation for overhead and side illumination systems were established. Among main advantages it’s worth noting that the introduction of coefficient for reinforced-plastic light opening frames was made, inasmuch as overseen trend in annual increasing of windows, made of reinforced-plastic frames. It was also established that changes in connection with introduction of new calculation method of light opening area under conditions of natural illumination are simultaneously typical for side and overhead natural illumination. Carried out analysis provides a possibility of drawing the conclusion that newly-introduced method of regulation of light opening area calculation under conditions of natural illumination provides higher accuracy, forasmuch as takes into account more factors, effecting on the change of illumination, created by natural light.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10250
UDC: 628.9+692628.9+692
metadata.dc.type: Стаття
Appears in Collections:Вісник ХНУ. Технічні науки - 2020 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7.pdf674,67 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.