Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10244

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Симетрична криптосистема з нелінійним шифруванням та можливістю контролю шифротексту з метою маскування
Other Titles: Symmetric cryptosystem with nonlinear encryption and the possibility of control of сiphertext for concealment
Authors: Джулій, В.М.
Муляр, І.В.
Орленко, В.С.
Тітова, В.Ю.
Анікін, В.А.
Dzhuliy, V.
Mulyar, I.
Orlenko, V.
Titova, V.
Anikin, V.
Keywords: криптографія;стеганографія;симетрична криптосистема;перестановочний шифр;випадкова генерація;захист інформації;cryptography;steganography;symmetric cryptosystem;permutation cipher;random generation;information protection
Issue Date: 2020
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Симетрична криптосистема з нелінійним шифруванням та можливістю контролю шифротексту з метою маскування / В. М. Джулій, І. В. Муляр, В. С. Орленко, В. Ю. Тітова, В. А. Анікін // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2020. – № 6. – С. 33-38.
Abstract: В статті запропонована проста симетрична перестановочна криптосистема, перестановки в якій відбуваються на основі потокової генерації випадкових чисел. Наведений криптографічний алгоритм, в зв'язку з нелінійністю процесу шифрування, здатний шифрувати одні і ті ж блоки інформації по-різному. Дана властивість може бути використана для формування шифротексту конкретного вигляду та, як наслідок, для прихованої передачі шифрованих повідомлень і повного, або часткового маскування факту криптографічного впливу. Підстановочно-перестановочні алгоритми достатньо розповсюджені на сьогоднішній день. Вони зарекомендували себе як надійні криптостійкі шифри, що склали серйозну конкуренцію ітеративним математичним шифрам, на базі мережі Фейстеля, та поступово все більше та більше витісняють їх, займаючи їх місце. В статті запропонований алгоритм шифрування, який має просту структуру та легкий в реалізації, але при цьому, прогнозовано, він є достатньо стійким для криптоатак, має високу швидкість роботи та використовує всі переваги сучасних алгоритмів шифрування та має потенціал для маскування шифрованих даних. Розроблено схему шифрування, в якій перестановки відбуваються у випадковому порядку, та, як наслідок, стає можливою ситуація, коли одному відкритому тексту при одному і тому ж ключі відповідає безліч шифротекстів, що серйозно ускладнює роботу криптоаналітиків, ускладнюючи аналіз та злом шифру, а також суттєво збільшує область прикладного використання даної криптосистеми. Також дана криптосистема має стеганографічний потенціал, оскільки нелінійність, яка породжує варіативність шифротекстів, дозволяє, фактично, один і той ж самий байт зашифрувати десятками, або навіть сотнями комбінацій. Запропоновано новий підхід до створення шифрувальної варіативності та випадкового вибору, що дає можливість модифікації вже існуючих алгоритмів шифрування.
The article proposes a simple symmetric permutation cryptosystem, in which permutations occur based on streaming generation of random numbers. Substitution-permutation algorithms are quite common today. They have proven to be reliable crypto-strong ciphers that have seriously competed with iterative mathematical ciphers, based on the Feistel network, and are gradually displacing them more and more, taking their place. The aim of the article is to propose an encryption algorithm that has a simple structure and is easy to implement. At the same time, it is estimated to be quite resistant to crypto attacks. This encryption algorithm has a high speed and uses all the advantages of permutation encryption algorithms. Developed an encryption scheme in which permutations occur randomly, and as a result, a situation becomes possible when one plaintext with the same key corresponds to many ciphertexts, which seriously complicates the work of cryptanalysts, complicating the analysis and cracking of the cipher, and significantly increases the scope of application of this cryptosystem. Also, this cryptosystem has steganographic potential, because the nonlinearity that creates the variability of ciphertexts, allows the same byte to encrypt dozens or even hundreds of combinations. This paper has clearly shown a new approach to the creation of encryption variability and random selection is proposed. It makes possible to modify existing encryption algorithms.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10244
UDC: 004.891
metadata.dc.type: Стаття
Appears in Collections:Вісник ХНУ. Технічні науки - 2020 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3.pdf612,91 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.