Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10046

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Зміст психологічної роботи з батьками дітей з особливими освітніми потребами
Other Titles: The content of psychological work with the parents of children who have special educational needs
Authors: Подкоритова, Лариса Олександрівна
Podkorytova, L.O.
Keywords: робота;психологічна робота;батьки;батьківське ставлення;діти з особливими освітніми потребами;work;psychological work;parents;parental attitude;children with special educational needs
Issue Date: 2020
Publisher: Класичний приватний університет
Citation: Подкоритова Л. О. Зміст психологічної роботи з батьками дітей з особливими освітніми потребами / Л.О. Подкоритова // Теорія і практика сучасної психології : зб. наук. пр. / Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2020. – № 1, т. 2. – С. 125–129.
Abstract: У статті представлено результати теоретичного дослідження особливостей психологічної роботи з батьками дітей, які мають особливі освітні потреби (ООП). Представлено аналіз ключових для статті понять «робота», «психологічна робота», «батьки», «діти з особливими освітніми потребами». Зокрема виявлено, що сьогодні в Україні немає єдиного терміну стосовно осіб що мають фізичні чи психічні відхилення у здоров’ї, але дедалі більше вживаються такі поняття, як «діти з порушеннями психофізичного розвитку», «діти з особливими потребами». Виявлено, що сім’ї, де є діти з особливими освітніми потребами, мають низку особливостей. Зокрема однією з ключових проблем таких сімей є ставлення батьків до своїх дітей з особливими освітніми потребами. Показано, що батьки часто не приймають дефект своєї дитини, що призводить до явного чи прихованого відкинення дитини. У свою чергу це створює складнощі у взаємодії між психологом (або іншим фахівцем) та батьками. В цілому, наукові дослідження показують, що переважним стилем виховання дітей з ООП є гіперопіка. На основі аналізу наукових праць було визначено, що головною метою психологічної роботи з батьками дітей з ООП є надання батькам кваліфікованої допомоги в оволодінні засобами виявлення та самостійного вирішення власних психологічних проблем. Серед важливих завдань психологічної роботи з батьками дітей з особливими освітніми потребами є: корекція і гармонізація батьківсько-дитячих, подружніх і внутрішньосімейних взаємин; корекція неадекватних поведінкових і емоційних реакцій батьків на своїх дітей з особливими освітніми потребами; сприяння особистісного зростанню кожного з членів родини дитини з особливими освітніми потребами; підвищення рівня психічного здоров’я батьків дітей з ООП; їх інформування про потенційні можливості дитини, її перспективи у різних аспектах життя тощо. Виявлено, що провідними завданнями і напрямками психологічної роботи з батьками дітей з особливими освітніми потребами є: діагностика, консультування, корекція, психологічна профілактика і гігієна, психологічна просвіта. Окреме місце займає психолого-педагогічний супровід батьків дітей з ООП.
The article presents the results of a theoretical research devoted to the features of psychological work with parents of children who have special educational needs (SEN). There was given key definitions of the article: "work", "psychological work", "parents", "children with special educational needs". In particular, it has been found that in there is no single term for persons with physical or mental health disorders in Ukraine today. Such concepts as “children with disabilities”, “children with special needs” are increasingly used. It has been found that families, which have children with special educational, needs have some specialties. One of the key problems of such families is the parents’ attitude to their children with special educational needs. Parents often do not accept their child's defect, which leads to the obvious or hidden rejection of the child. This creates difficulties in the interactions between the psychologist (or other specialist) and the parents. In general, scientific studies show that the dominant educational style in families that have children with SEN is hyperprotection. It was determined that the main purpose of psychological work with parents of children with SEN is given parents a qualified assistance in learning of means of identifying and independently solving their own psychological problems. There are such important tasks of psychological work with parents of children with special educational needs: correction and harmonization of relationships between parents and child, spouses and other relatives; correction of inadequate behavioral and emotional reactions of parents to their children with special educational needs; promoting the personal growth of each member of the family; improving the mental health of parents of children with SEN; informing them about the potential of the child, his or her perspectives in various aspects of life, etc. It has been revealed that the leading tasks and directions of psychological work with parents of children with special educational needs are: diagnostics, counseling, correction, psychological prevention and hygiene, psychological education. Psychological-pedagogical support of parents of children with special educational needs occupies a special place.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10046
UDC: 159.98
metadata.dc.type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра психології та педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25.pdf249,72 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.