Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/990

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Лексико-семантичний спосіб творення відапелятивонімів в українській байці ХІХ століття
Authors: Терещенко, Л.В.
Keywords: словотвір;онім;апелятив;онімізація;байкопоетонім;байка;пропріатив;семантика;деривація;словообразование;оним;онимизация;баснепоэтоним;басня;проприатив;семантика;деривация;formation;onym;apellyatyv;onimizatsiya;baykopoetonimy;fable;propriatyvy;semantics;derivation
Issue Date: 2012
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Терещенко, Л. В. Лексико-семантичний спосіб творення відапелятивонімів в українській байці ХІХ століття / Л. В. Терещенко // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. пр. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – Вип. 5. – С. 174-180.
Abstract: У статті розглядається лексико-семантичний спосіб творення онімів на базі основ апелятивів різних класів лексики, зокрема і спосіб плюралізації як один із різновидів лексико-семантичного способу словотвору.
В статье рассматривается лексико-семантический способ словообразования среди онимов на базе основ апеллятивов различных классов лексики, в том числе и способ плюрализации как одна из разновидностей лексико-семантического способа словообразования.
The article deals with lexical-semantic way dumb creation of a common noun bases of different classes of vocabulary, including the method of pluralization as one of the types of lexical-semantic mode of word formation.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/990
UDC: 811.161. 2‘373.2
Content type: Стаття
Appears in Collections:АПФП - 2012 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2012_16.pdf355,88 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.