Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9886

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Дослідження пізнавальної діяльності студентів при вивченні іноземної мови в умовах змішаного начання
Other Titles: The Research of the Students’ Cognitive Activity in the Foreign Language Acquisition in the Conditions of Blended Learning
Authors: Харжевська, Ольга Михайлівна
Рудоман, Ольга Анатолыъвна
Kharzhevska, Olha Mykhailivna
Rudoman, Olha Anatoliivna
Keywords: змішане навчання;дистанційне навчання;аудиторне навчання;освітньо-навчальна платформ;модель;мотивація;blended learning;distance learning;brick and mortar learning;educational platform;model;motivation
Issue Date: Dec-2020
Publisher: Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
Citation: Харжевська О. М. Дослідження пізнавальної діяльності студентів при вивченні іноземної мови в умовах змішаного начання / О. М. Харжевська, О. М. Рудоман // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Педагогічні науки / гол. ред. О. В. Діденко. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2020. – № 3 (22). – С. 227–243.
Abstract: У статті досліджується використання змішаного навчання при вивченні іноземної мови. У роботі досліджуються три основні проблеми, які слід розглянути у комплексному поєднанні: мотивованість студентів, які перебували в різних умовах навчання, їх активна участь у навчальному процесі із врахуванням різних видів комунікативної діяльності, підключення до освітньо-навчальних платформ; особистісно-діяльнісна орієнтація студента в дистанційному та очному навчальному просторі, сприйняття студентами освітньо-пізнавального процесу та зворотній зв’язок між викладачем та академічною групою. Проаналізовано результати навчальної співпраці між студентами та викладачем. Дано характеристику існуючим моделям змішаного навчання. Розглянуто основні фактори, що сприяють подальшому розвитку он-лайн навчання, та труднощі, які можуть виникати під час процесу навчання. Доведено, що змішане середовище додає новизни та підвищує мотивацію до активної участі студентів у дистанційних та очних умовах навчання, а також є результатом впровадження стратегічного та систематичного підходу до застосування новітніх технологій у поєднанні з найкращими традиціями особистої взаємодії між викладачами та студентами. Педагогічна реалізація активного навчання такого комбінованого типу має за мету використовувати рецептивно-комунікативні види діяльності та тестовий контроль, що забезпечує максимально ефективні результати. Запропоновано вправи для активізації пізнавальної діяльності студентів: для вдосконалення навичок аудіювання, письма, граматики та використання лексики. Змішане навчання розвиває вміння організовувати та планувати роботу самостійно, отримувати та аналізувати здобуті знання, шукати та відбирати інформацію, приймати рішення та самовдосконалюватися.
The blended learning in the process of foreign language acquisition is researched in the article. The paper studies three main problems that should be considered in complex combination: students’ motivation who were in different learning conditions, their active participation with taking into account different types of communicative activities in the process of learning, their connection to educational platforms; personal-activity orientation in the distance and face-to-face environment, students’ perception of the educational and cognitive processes and the feedback between the teacher and the academic group. The results of educational cooperation among the teacher and the students are analyzed. A description of existing models of blended learning is given. The main factors that contribute to the further development of online learning and the difficulties that may occur during the learning process are considered. It has been proved that a blended environment adds novelty and increases the motivation for active participation of students in distance and full-time learning. Also blended learning is the result of a strategic and systematic approach to technology in combination with the best traditions of personal interaction between teachers and students. Pedagogical implementation of active learning of this combined type aims to use receptive-communicative activities and test control, which provides the most effective results. There have been offered the exercises to activate the students’ cognitive activity: to master their listening, writing, grammar and vocabulary skills. Blended learning develops the ability to organize and plan work independently, to receive and analyze acquired knowledge, to search and select information, to make decisions and to lead to self-improvement.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9886
ISSN: 2617-8222(Print)
2617-8230(Online)
UDC: УДК 378.1:37.01:355.23:159.9
metadata.dc.type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Харжевська_Рудоман_стаття.pdf627,63 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.