Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9068

Можете відсканувати цей QR-код телефоном для збереження.

Title: Соціальна сфера України в контексті забезпечення соціальної безпеки
Other Titles: Social sphere of Ukraine in the context of social security
Authors: Диха, М.В.
Keywords: безпека;соціальна безпека;соціальний стан;економічний розвиток;security;social security;social status;economic development
Issue Date: 2020
Publisher: Київський міжнародний університет
Citation: Диха М. В. Соціальна сфера України в контексті забезпечення соціальної безпеки / М. В. Диха // Сучасні питання економіки і права. Серія: економічні науки : зб. наук. пр. – Київ : КиМУ, 2020. – Вип. 1 (11). – С. 119–128.
Abstract: Соціальну безпеку визначено як стан захищеності соціальних інтересів людини, суб’єктів господарювання, суспільства і держави, який обумовлюється здатністю враховувати вплив різноманітних зовнішніх і внутрішніх чинників, здатністю нівелювання загроз соціальної напруженості, загроз стабільності у суспільстві (особливо через систему превентивних заходів з недопущення загроз); та має забезпечуватися системою соціального захисту і ефективним функціонуванням соціальних інститутів у суспільстві. Проаналізовано стан соціальної сфери в Україні. Висвітлено основні проблеми, виклики та ризики в соціальній сфері, які свідчать про несформованість в Україні цілісної концепції соціального захисту та ринку праці. Обгрунтовано шляхи покращення характеристик стану соціальної сфери в Україні, що сприятиме забезпеченню соціальної безпеки.
Social security is defined as a state of protection of social interests of a person, economic entities, society and the state, which is conditioned by the ability to take into account the influence of various external and internal factors, the ability to eliminate threats to social tensions, threats to stability in society (especially through the system of preventive measures for preventive measures); and it must be secured by the social protection system and the effective functioning of social institutions in society. The state of social sphere in Ukraine is analyzed. The main problems, challenges and risks in the social sphere, which testify to the lack of a comprehensive concept of social protection and the labor market in Ukraine, are highlighted. The ways of improving the characteristics of the social sphere in Ukraine, which will contribute to the provision of social security, are substantiated.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9068
UDC: 364:338
metadata.dc.type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра економіки підприємства і підприємництва

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3.pdf292,44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.