Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8831

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: A comparative analysis of professional training of future physical culture teachers in leading European countries
Authors: Khimich, Vita
Homoniuk, Olena
Rudnichenko, Mykola
Keywords: professional training;future teacher;бакалавр;specialists;physical culture;leading countries;European society;професійна підготовка;майбутній учитель фізичної культури;бакалавр;фахівці;фізична культура
Issue Date: 2019
Citation: Khimich, V. A comparative analysis of professional training of future physical culture teachers in leading European countries [Текст] / V. Khimich, O. Homoniuk, M. Rudnichenko // Порівняльна професійна педагогіка. – 2019. – № 9 (4). – C. 20-29.
Abstract: The article deals with analysis of undergraduate courses for professional training of future physical culture teachers in Poland, Germany, France, and Ukraine. These countries set a number of requirements to higher educational establishments that have professionally oriented programmes for such specialists and are almost similar in majority of the countries. It has been revealed that the content of studies is oriented on current demands of the labor market and personal needs of future physical culture teachers. Forms of organization of undergraduate courses for future physical culture teachers (lectures, seminars, practical classes, individual and group projects, individual work) have been analyzed. Undergraduate courses in Poland have been analyzed. They are oriented on search of new educational training programs that would correspond to changes on national, regional, and global educational services markets and labor markets. It has been revealed that educational system in Poland includes state and private educational establishments. The research showed that the system of higher education in Poland is regulated by state legislative acts. It has been revealed that all higher educational establishments in Germany are divided into the following groups: universities, higher vocational schools giving specialized vocational training, higher educational schools (colleges) of arts and music. The research showed that each of federal lands has certain autonomy and can independently regulate educational policy and term of educational reforms implementation. It has been revealed that demands are made to teachers, namely to professional competence, knowledge, professional ability, preparedness, and skills needed for teachers to be able to solve certain educational problems. Studies consist of compulsory and elective modules. French system of education that has vivid national specifics has been analyzed in the article. It has been revealed that France has its own system of diplomas and academic degrees. It has been described that in France, university training of specialists in physical education and sport focuses on combination of fundamental theoretical education and professional practice. The author tackles present-day requirements to professional activity of teachers and professional training of future physical culture teachers in Ukraine. The structure of higher education in Ukraine has been built based on the structure of education on developed countries approved by UNESCO, UN and other international organizations.
У статті розглянуто навчання бакалаврів, а саме майбутніх вчителів фізичної культури, у Польщі, Німеччині, Франції та Україні. У статті приділяється увага розвитку вищої освіти зорієнтовану на реалізацію Болонської конвенції щодо професійної підготовки таких фахівців, яка зорієнтована на посилення конкурентоспроможності європейської вищої освіти і передбачає перехід на дворівневу систему підготовку: бакалавр – магістр (дипломований спеціаліст). Запровадження системи кредитів за типом ЕCTS зменшує навантаження на майбутніх вчителів фізичної культури. Протягом навчального семестру вони складають модульні контролі під час тижнів вільних від семестрових занять. Оцінки ґрунтуються на змісті навчання, уміннях та навичках. При навчанні за Болонською декларацією розширяється мобільність майбутніх вчителів фізичної культури та викладачів, які можуть бути затребувані європейським ринком праці. На підставі проведеного аналізу вищі навчальні заклади Польщі, Німеччини, Франції та України пропонують бакалаврські програми для підготовки майбутніх вчителів фізичної культури, які мають модульну і семестрову організацію освітнього процесу. Кожна з цих систем має свої особливості та переваги. Так, зміст навчання орієнтований на сучасні вимоги ринку праці та особисті потреби майбутніх вчителів фізичної культури. Формами організації навчання таких фахівців можуть бути: лекції, семінари, практичні заняття, самостійна робота, індивідуальні та колективні проекти. У статті наведено аналіз поглядів дослідників на особливості навчання майбутніх вчителів фізичної культури у провідних країнах. Ми відзначили особливості організації навчального процесу, який зорієнтований на сучасний ринок праці. Організація навчального процесу зорієнтована на пошук нових освітніх програм, які відповідають змінам на національному, регіональному та глобальному ринках освітніх послуг. На підставі зробленого аналізу ми з’ясували, що майбутні вчителі фізичної культури мають відповідати вимогам сучасного ринку праці. Вони відіграють ключову роль у реалізації соціальних цілей і завдань фізичної культури. Сучасне європейське суспільство розглядає вчителя фізичної культури, який має знання, уміння,навички в професійній сфері та пропагує здоровий спосіб життя, заняття руховою діяльністю, залучає до занять різними видами спорту.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8831
metadata.dc.type: Стаття
Appears in Collections:ППП - 2019 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ppp_2019_9(4)__4.pdf359,72 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.