Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8518

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Нефінансова звітність: становлення, перспективи розвитку та фінансові наслідки
Other Titles: Non-financial statements: establishment, development prospects and financial impact
Authors: Валькова, Наталія Вячеславівна
Овод, Лариса Василівна
Keywords: сталий розвиток;соціальна відповідальність бізнесу;нефінансава звітність;соціальна звітність;глобальний договір ООН;sustainable development;corporate social responsibility;non-financial reporting;social reporting;UN Global Compact
Issue Date: Dec-2019
Publisher: Волинський інститут економіки та менеджменту
Citation: Валькова Н. В. Нефінансова звітність: становлення, перспективи розвитку та фінансові наслідки / Н. В. Валькова, Л. В. Овод // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту : зб. наук. пр. – Луцьк, 2019. - № 25. - С. 29-37.
Abstract: У статті досліджується становлення й розвиток нефінансової звітності у взаємозв’язку з концепцією сталого розвитку та соціальної відповідальності бізнесу, та її фінансові наслідки. В умовах глобалізації економіки, посилення міграційних процесів, виявлення низки екологічних проблем та проблем обмеженості ресурсів при зростанні населення актуалізують питання соціальної відповідальності бізнесу, як у світі в цілому, так і в Україні зокрема. Формування нефінансових звітів компаніями базується на концепції сталого розвитку, реалізація якої здійснюється через взаємодію трьох складових: економічної, соціальної та екологічної. В статті досліджено розвиток нормативних ініціатив, які регулюють формування нефінансової звітності, виділено такі форми та види нефінансової звітності як: стандартизовані та довільної форми, комплексні та інтегровані у фінансову звітність. Основними складовими нефінансової звітності визначено соціальну та екологічну складові, які поряд з економічною складовою формують основу концепції сталого розвитку. Визначено, що компанії, які активно дотримуються цієї концепції, зрештою отримують економічні вигоди у вигляді зростання вартості бізнесу, залучення інвестицій, популяризації своєї продукції чи послуг на світових ринках. Ототожнювання, за наслідками економічного впливу, нефінансової звітності з фінансовою є підставою для встановлення переліку основних вимог до неї, якими, на нашу думку, є: публічність, зрозумілість, достовірність, послідовність, обачність та доречність. В зв’язку з цим, постає питання верифікації нефінансової звітності та регламентації цієї процедури. В Україні питання формування, підтвердження та оприлюднення нефінансової звітності наразі не регламентоване. Проте європейський вектор розвитку України, який декларується керівництвом країни, потребує нормативно-правового окреслення цієї сфери діяльності підприємств.
The article examines the formation and development of non-financial reporting in relation to the concept of sustainable development and corporate social responsibility, and its financial implications. In the conditions of globalization of economy, intensification of migration processes, identification of a number of environmental problems and problems of scarcity of resources as population grows, issues of social responsibility of business are actualized, both in the world in general and in Ukraine in particular. The formation of non-financial reports by companies based on the concept of sustainable development, which implemented through the interaction of three components: economic, social and environmental. The article investigates the development of regulatory initiatives that outline the formation of non-financial statements, identified forms and types of non-financial reporting as: standardized and arbitrary forms, complex and integrated into the financial statements. The main components of non-financial reporting are the social and environmental components, which together with the economic component form the basis of the concept of sustainable development. It is determined that companies that actively adhere to this concept, ultimately receive economic benefits in the form of increasing business value, attracting investments, promoting their products or services in world markets. The identification, by the effects of economic impact, of non-financial statements with financial reports grounds the basis for establishing a list of the main requirements for it, which, in our opinion are: publicity, comprehensibility, reliability, consistency, prudence and relevance. In this regard, the issue of verifying non-financial statements and regulating this procedure arises. In Ukraine, the issue of formation, approval and publication of non-financial statements does not regulated at this time. However, the European vector of development of Ukraine, which declared by the leadership of the country, requires a regulatory definition of this sphere of activity of enterprises.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8518
ISSN: 2224-8609
UDC: 657.471
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра обліку, аудиту та оподаткування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Валькова_Овод_Вісник 25.pdf2,05 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.