Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8276

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Оцінювання фінансової безпеки підприємства в системі забезпечення реалізації його фінансової стратегії
Other Titles: Assessment of financial security of an enterprise in the system providing realization of its financial strategy
Authors: Квасницька, Раїса Степанівна
Доценко, Інна Олексіївна
Матвійчук, Леся Олексіївна
Kvasnytska, R.S.
Dotsenko, I.O.
Matviychuk, L.O.
Keywords: фінансова стратегія;фінансова безпека;експрес-оцінка фінансової безпеки підприємства;ндикатор фінансової безпеки підприємства;enterprise;financial planning;financial security of the enterprise;level of financial security of the enterprise;express assessment of financial security of the enterprise
Issue Date: 2019
Publisher: ДВНЗ «Університет банківської справи»
Citation: Квасницька Р. С. Оцінювання фінансової безпеки підприємства в системі забезпечення реалізації його фінансової стратегії / Р. С. Квасницька, І. О. Доценко, Л. О. Матвійчук // Financial and credit activity: problems of theory and practice. - 2019. - Vol. 3, № 30. - P. 95-102. - DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v3i30.179691
Abstract: Обґрунтовано, що основою ефективного функціонування підприємства в ринковому середовищі є фінансова стратегія, яка є дієвим механізмом формування системи довгострокових цілей діяльності підприємства. Виходячи з цього, розглянуто сутність i вагомість ролі фінансової стратегії для розвитку підприємства. Визначено, що одним із визначальних факторів, які впливають на ефективність реалізації фінансової стратегії ідприємства, є фінансова безпека підприємства. Виокремлено сутність поняття «фінансова безпека підприємства». Аргументовано необхідність упровадження оцінки рівня фінансової безпеки на підприємстві та досліджено основні підходи до оцінки фінансової безпеки. Обґрунтовано необхідність врахування при оцінці рівня фінансової безпеки стратегічних інтересів підприємства та їхньої кількісної інтерпретації, а також запропоновано методичний підхід експрес-оцінки рівня фінансової безпеки підприємства, який базується на розрахунку інтегрального показника і передбачає аналіз результативності здійснення основних коефіцієнтів оцінки фінансового стану підприємства на основі зіставлення граничних (критичних і нормальних) та фактичних значень індикаторів. Виокремлено множину показників (індикаторів) оцінки фінансової безпеки підприємства з розподілом їх на групи показників, а саме: показники ліквідності та платоспроможності, показники фінансової стійкості, показники ділової активності, показники результативності діяльності. Виділено рівні фінансової безпеки підприємства: високий, середній, низький і критичний. Запропоновано шкалу оцінювання фінансової безпеки підприємства, за якою ранжирується рівень безпеки з позиції забезпечення фінансової стійкості, незалежності, прибутковості та ліквідності підприємства. Аргументовано, що практичне застосування експрес-оцінки фінансової безпеки підприємства дозволить отримувати об’єктивну поточну інформацію про фінансовий стан підприємства і визначати стратегічні напрями підвищення рівня його фінансової безпеки.
Description: The article deals with the nature and role of financial strategy in development of an enterprise. Financial strategy is deemed as an efficient tool for managing current and planning future enterprise’s business activity which heavily relies on implementation of its objectives in conditions of macroeconomic transformations and is defined by state regulatory policy, state of market and its processes. Financial security is defined as one of the key factors that determine efficiency of financial strategy of an enterprise. The authors define approaches to assessing the level of financial security of an enterprise. Strategic interests of an enterprise and their qualitative interpretation are considered as essential indicators of assessment process. Methodological approach to express-assessment of financial security level is suggested in the article. Enhancement of financial security assessment is to be based on the analysis of boundary (critical and normal) and factual values of coefficients that describe enterprise’s financial condition. The set of indicators (indicators) of assessment of financial security of an enterprise with their division into groups of indicators are distinguished, namely: indicators of liquidity and solvency, indicators of financial stability, indicators of business activity, performance indicators of activity. The integral coefficient which is drawn from this analysis is considered as fundamental for further financial security assessment. The article provides an assessment scale for defining the level of financial security of an enterprise. The suggested scale is based on ranking enterprises according to the levels of their financial stability and provides tools for measuring this level for any specific enterprise. It is proved that practical application of financial security assessment can provide reliable information about an enterprise in terms of its financial condition as well as define strategic perspectives of enhancing the level of their financial security.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8276
UDC: 658.15
metadata.dc.type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
179691-399737-1-PB.pdf392,23 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.