Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/7877

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Contact interaction of elastic strips with initial stresses with a infinite and finite stringers
Other Titles: Контактна взаємодія пружної смуги з початковими напруженнями з нескінченим і скінченним стрингерами
Authors: Dikhtyaruk, N.N.
Poplavskaya, E.A.
Kurinyenko, O.V.
Діхтярук, М.М.
Поплавська, О.А.
Курінєнко, О.В.
Keywords: linearezed theory of elasticity;initial (residual) stresses;initial deformations;prestressed elastic strip;transformation of Fourier;лінеаризована теорія пружностіі;початкові (залишкові ) напруження;контактні задачі;інтегральні перетворення Фур’є
Issue Date: 2019
Publisher: Хмельницький національний університет
Citation: Dikhtyaruk, N.N. Contact interaction of elastic strips with initial stresses with a infinite and finite stringers [Текст] / N. N. Dikhtyaruk, E. A. Poplavskaya, O. V. Kurinyenko // Problems of tribology. – 2019. – №1. – P. 6-13.
Abstract: The present article the problems of the contact interaction of infinite and finite elastic stringer with a prestressed elastic strip. The study is performed in the framework of the linearezed theory of elasticity in common form for the theory of large (finite) initial deformations and two variants of the theory of small initial deformations with elastic potential of arbitrary structure. Based on the assume that the stringers load at the same time the vertical and horizontal forces, fair model of bending beams in combination with horizontall elongation. This problem is mathematically formulated as a system of integrodifferential equations of a relatively unknown contact stresses. The system is solved in a closed forms using transformation of Fourier. Expressions of stresses are represented by Fourier integrals with a simple enough structure. Influence of initial stress on the distribution of contact stresses is study and discovered the mechanical effects under the influence of concentrated loads.
Робота присвячена проблемам контактної взаємодії нескінченного і скінченого пружного стрингера з попе- редньо напруженою смугою. Дослідження проводилося в рамках лінеаризованої теорії пружності у загальній формі для теорії великих (кінцевих) початкових деформацій та двох варіантів теорії малих початкових деформацій з довільною структурою пружного потенціалу. Базуючись на припущенні, що стрингери завантажують одночасно вертикальні та горизонтальні сили, справедлива модель згину балки в поєднанні з горизонтальним розтягом стриж- ня. Ця проблема сформульована математично як система інтегро-диференціальних рівнянь відносно невідомого кон- тактних напружень. Використовуючи перетворення Фур'є, система розв’язується у замкнутому вигляді. Вирази напружень представлені інтегралами Фур'є досить простою структурою. Досліджено вплив початкових напружень на розподіл контактних напружень та виявлені механічні ефекти під дією зконцентрованих навантажень.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/7877
UDC: 539.3
metadata.dc.type: Стаття
Appears in Collections:Problems of Tribology = Проблеми трибології - 2019 рік

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
doc1.pdf464,79 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.