Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/7790
Title: Психолого-педагогічні основи навчання аудіювання студентів інженерно-технічних спеціальностей із використанням автентичного тексту
Other Titles: The Psychological and Pedagogical Bases of Teaching Listening Comprehension to the Students of Engineering Specialties Using the Authentic Text
Authors: Харжевська, Ольга Михайлівна
Kharzhevska, Olha
Keywords: іноземна мова;аудіювання;професійно-орієнтовне навчання;міжкультурне спілкування;foreign language;listening comprehension;profession-oriented teaching;cross-cultural communication
Issue Date: Apr-2019
Publisher: Національна академія Державної прикордонної служби України.
Citation: Харжевська О. М. Психолого-педагогічні основи навчання аудіювання студентів інженерно-технічних спеціальностей із використанням автентичного тексту [Електронний ресурс] / О. М. Харжевська // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Педагогіка : електрон. наук. фах. вид. – Хмельницький, 2019. – Вип. 1. – Електрон. текст. дані. –Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2019_1_12. – Назва з екрану.
Abstract: Стаття присвячена дослідженню теорії навчання іншомовного професійно-орієнтованого аудіювання на прикладі англійської мови для студентів інженерно-технічних спеціальностей. Запропоновано навчально-методичний комплекс вправ для формування та розвитку навичок професійно-орієнтованого аудіювання із використанням професійно спрямованих аутентичних аудіо текстів, що сприяє процесу гуманітаризації професійної підготовки студентів, їх вихованню і культурному розвитку. Уточнено визначення поняття аудіювання як комплексну мовленнєву розумову діяльність, що включає в себе ряд психічних процесів, таких як: сприймання на слух, увага, розпізнавання, зіставлення мовленнєвих засобів та їх ідентифікація, які становлять основу психологічних аспектів аудіювання. Враховуючи специфіку викладання “Іноземної мови за професійним спрямуванням для студентів інженерних спеціальностей, доцільно використовувати умовно-комунікативні та комунікативні рецептивні вправи. При виконанні таких мовленнєвих вправ студенти оволодівають уміннями передбачати зміст, виділяти головне, знаходити другорядні деталі, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, зосереджувати увагу на діях і характеристиках персонажів, стежити за логічною послідовністю подій і дотримуватися її при передачі змісту. У статті проаналізовано організацію навчання аудіювання в зарубіжних підручниках і навчальних посібниках, що дозволило виділити три основні етапи роботи з аудіо текстом: дотекстовий, текстовий і післятекстовий та впровадити їх в процес навчання для динамічного поєднання різних форми роботи з аудіо-текстом, що сприяє достатньо повному і ефективному управлінню процесом розуміння студентами зв'язної іноземної мови на слух, інтенсифікує навчання аудіювання як вид мовленнєвої діяльності. Професійно-орієнтоване іншомовне аудіювання на сучасному етапі є одним з основних засобів отримання, поглиблення, вдосконалення професійних знань і створює основу для їх подальшого використання у майбутній професійній діяльності.
The article is dedicated to the study of the theory of teaching the foreign language profession oriented listening comprehension to the students of engineering specialties taking as an example the English language. The learning and teaching complex of exercises for the formation and development of profession-oriented listening skills with the use of profession-biased authentic listening tracks is offered, and that contributes to the humanization process of students’ profession-training, as well as their education and cultural development. The definition of the concept of listening as a complex speech mental activity, which includes a number of mental processes, such as: perception of listening, attention, recognition, comparison of speech means and their identification is specified. They form the basis of psychological aspects of listening, The conditionally communicative and communicative receptive exercises are more advisable to be used, taking into account the specific character of teaching the "Foreign Language for Specific Purpose" to the students of engineering specialties. Doing such speech exercises the students master the skills to foresee the content, to single out the main points, to find the subordinate details, to establish cause-result connections, to concentrate the attention on the actions and descriptions of characters, to follow the logical succession of actions and to keep to it while conveying the content. The process of organization of teaching listening comprehension in foreign the books and textbooks is analyzed. That allowed singling out three main stages of listening activity: pre-listening, while-listening and post-listening, and to use them in the learning process for dynamic combination of different forms of work. It leads to full and effective control of students’ understanding of foreign continuous speech, thus intensifying the listening comprehension as a kind of speech activity. Nowadays, teaching foreign language based on profession-oriented listening comprehension texts is one of the principal means of receiving, advancing, mastering the professional knowledge, making the ground for its skillful use in future professional activity.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/7790
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра іноземних мов

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vnadped_2019_1_12.pdf483,37 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.