Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/7574

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Доцільність використання мобільних додатків у професійній підготовці майбутніх учителівіноземних мов
Other Titles: Mobile Applications use in the Future Foreign Languages Teachers’ Professional Training
Authors: Рогульська, Оксана Олександрівна
Тарасова, Ольга Володимирівна
Rogulska, O.O.
Tarasova, O.V.
Keywords: інформаційні технології;мобільні додатки;мережа Інтернет;мобільні пристрої;information technologies;Internet;mobile devices;mobile applications
Issue Date: 2019
Publisher: Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
Citation: Рогульська О. О. Доцільність використання мобільних додатків у професійній підготовці майбутніх учителівіноземних мов [Електронний ресурс] / О. О. Рогульська, О. В. Тарасова // Вісн. Нац. акад. Держ. прикордон. служби України. Серія: Педагогіка : електрон. наук. фахове вид. – Хмельницький, 2019. – Вип. 1. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2019_1_9. – Назва з екрана.
Abstract: У статті обґрунтовано доцільність використання мобільних додатків на заняттях з фахових дисциплін у професійній підготовці майбутніх учителів іноземних мов у закладах вищої освіти. Наголошено, що особлива роль у контексті інтеграції України у світову спільноту належить вдосконаленню освіти шляхом впровадження нових інформаційних технологій, що супроводжується переходом від застарілої схеми репродуктивної передачі знань до нової, креативної форми навчання. Підкреслено, що інформаційні технології є основою для реструктурування навчального процесу в сучасних умовах, оскільки відкривають небачені досі перспективи у розв’язанні важливих завдань підвищення ефективності навчального процесу, формування стійких пізнавальних інтересів і мотивів у студентів, скорочення часу на освоєння матеріалу, зняття напруги, стимулювання пізнавальної активності і самостійності, розвитку творчих здібностей. Акцентовано, що для сучасного покоління студентів, які народилися у цифровому суспільстві, використання таких засобів, як інтернет і мобільні пристрої є невід’ємною і цілком природною частиною їхнього життя. Завдання сучасного викладача перетворити гаджети із засобів комунікації і розваг у засоби навчання. Наголошено, що у підготовці майбутніх учителів іноземних мов за допомогою інтернет-технологій та мобільних додатків виконується низка дидактичних завдань, а саме: формування й удосконалення мовних навичок і вмінь читання, письма, говоріння, аудіювання; розширення активного та пасивного словників; засвоєння культурологічних знань; формування культури спілкування й елементів глобального мислення; розвиток стійкої мотивації до пізнавальної діяльності, потреби у використанні іноземної мови для ефективного спілкування; формування навичок роботи в групі; подолання комунікативного бар’єру тощо.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/7574
UDC: 378.147
Content type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра іншомовної освіти та міжкультурної комунікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vnadped_2019_1_9.pdf965,61 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.