Please use this identifier to cite or link to this item:
http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/7494

Можете відсканувати цей QR-код телефоном( програмою "Сканер QR-кодів" ) для збереження.

Title: Урахування специфіки торговельних мереж у моделях транспортної задачі
Authors: Мазарчук, Андрій Юрійович
Більовська, Ганна Сергіївна
Keywords: торгівельна мережа;транспортна задача;логістика;динамічне моделювання;multiproduct model;dynamic simulation;ABC analysis;transportation problem;prioritization analysis
Issue Date: Nov-2018
Citation: Мазарчук А. Ю. Урахування специфіки торговельних мереж у моделях транспортної задачі / А. Ю. Мазарчук, Г. С. Більовська // International Journal of Innovative Technologies in Economy. – 2018. – № 8 (20), November. – P. 26-31.
Abstract: У статті представлені результати дослідження специфіки роздрібної мережі та шляхи врахування цих особливостей при формуванні комплексної моделі управління транспортним продуктом у мережі. Запропонована комплексна модель враховує такі особливості роздрібної мережі, як мультипродуктова ситуація, нерозрізнюваність постачальників і споживачів, наявність транзитних пунктів, вартість зберігання на транзитному пункті, потужність складів і їх навантаження, транспортні терміни та термін зберігання, пріоритетність торгових точок і видів продукції, обмеження на пропускну здатність транспорту. Запропонована модель дозволяє вирішувати багатопрофільні транспортні проблеми для торговельних мереж різної складності, що дозволяє органам, які приймають рішення, змінювати складність моделі.
The article presents the results of the study of specific features of retail networks and ways of taking into account these features in the formation of a comprehensive model of management of product transportation in the network. The proposed comprehensive model takes into account such features of the retail network as multiproduct situation, indistinguishability of suppliers and consumers, availability of transit points, cost of storage at the transit point, capacity of warehouses and their load, transportation time and shelf life, priority of outlets and types of products, restrictions on capacity of transport. The proposed model allows solving multiproduct transport problems for trading networks of varying complexity, enabling decision makers to change the complexity of the model.
URI: http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/7494
ISSN: 2412-8368
metadata.dc.type: Стаття
Appears in Collections:Кафедра автоматизованих систем і моделювання в економіці

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ijite8_20-26-31-1.pdf958,84 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.